Nordpool och marknadspriset på el

Motion 2009/10:N305 av Staffan Appelros (m)

av Staffan Appelros (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om marknadspriset på el.

Motivering

Det nordiska priset på el sätts på marknadsplatsen Nordpool. Priset inkluderar elpriset, kraftbolagens kapitalkostnader och vinstmarginaler. Där sätter alltid varje dags dyraste kilowattimme priset på all el som säljs. Ofta är det importerad el från kolkraftverk som är prissättande. Det är ockås Nordpools pris som utgör normen för vad som anses vara marknadspriset på el.

På små, separata marknadsplatser konkurrerar andra företag om de hushåll som vill investera i egen förnybar elproduktion. Hittills har det främst rört sig om vindkraft, men inom en snar framtid kan man tänka sig att även solcellsel kan bli föremål för gemensamt ägande i små konstellationer där förutsättningarna är helt annorlunda och prisbilden i fråga om fasta kontra rörliga kostnader skiljer sig från de produktionssätt som står för majoriteten av dagens elproduktion.

I en separat motion har jag tagit upp den för vindkraften mycket negativa nytolkningen av skattereglerna som gör att andelsägare i vindkraftskooperativ måste betala uttagsskatt för det som bedöms vara ett underpris. En bidragande orsak som ligger till grund för detta är just den snäva definitionen av vad som utgör marknadspriset på elmarknaden. Då denna fråga är av mer generell natur och påverkar hur vi ser på elmarknaden som helhet väljer jag att här ta upp synen på prisbildningen separat.

För att främja framväxten av helt nya sätt att producera el och därmed verka för en modernisering av hela elmarknaden och minskade koldioxidutsläpp är det rimligt att man låter även de nya produktionssätten vara normbildande för vad elen egentligen kostar. Befintliga regelverk där man enbart tar hänsyn till Nordpools pris påverkar konkurrensen negativt och skapar en missvisande bild av den totala marknaden. Med nuvarande system missgynnas framväxten av renare och billigare el varför jag vill uppmana regeringen att se över hur befintliga regelverk bättre kan göras mer flexibla. Vi kan inte bygga våra förväntningar på hur framtidens elmarknad kommer att växa fram genom att hålla oss kvar vid bilden av kolkraften som norm.

Stockholm den 29 september 2009

Staffan Appelros (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)