Nordiska rådet

Motion 2010/11:U311 av Jan-Evert Rådhström m.fl. (M)

av Jan-Evert Rådhström m.fl. (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Nordiska rådet ska avskaffas.

Motivering

De nordiska ländernas politik och samarbeten har genom historien sammanflätats av handel, unioner och krig. Namnen och organisationerna har under historiens lopp förändrats, allt eftersom tiden gått och nya forum för effektiva samarbeten uppstått. Vi finner nu att formerna för Nordiska rådet nått vägs ände, och det är dags att ge dessa frågor den legitimitet och möjligheter till utveckling som de förtjänar genom att låta dessa frågor hanteras direkt av utskotten i de nationella parlamenten. De ekonomiska resurser som detta frigör skall tillföras utskotten för att man ska kunna öka utbytet mellan de nordiska fackutskotten.

När Nordiska rådet bildades 1952 skedde det i en tid av oro och i kölvattnet av ett världskrig, när behovet av nordiskt samarbete och samverkan krävde ett gemensamt forum. En av de första konkreta reformerna som rådet införde var den nordiska passunionen som trädde i kraft 1954 och innebar att Norden blev till en gemensam arbetsmarknad med färre hinder och regleringar. Men detta är historien, det är därför dags att flytta diskussionerna från Nordiska rådets sessioner till de nationella parlamenten. Sedan 1971 finns även Nordiska ministerrådet med uppgift att ansvara för samarbetet mellan de nordiska regeringarna, en viktig verksamhet som behöver kvarstå.

Dagens förutsättningar ser helt annorlunda ut än de gjorde 1952. I dag är tre nordiska länder medlemmar i EU medan Island har ansökt och Norge har ett särskilt avtal med EU. Samma sak gäller Östersjöregionen där stabila demokratiska system växer fram och där Estland, Lettland, Litauen och Polen samtliga är EU-medlemmar i dag. Precis som har skett tidigare i historien har nya tider krävt nya lösningar – därför bör Nordiska rådet avskaffas.

Samarbete har och kommer att ha en fortsatt viktig roll även i framtiden, men när dagens representanter sammanträder i Nordiska rådet saknar de förankring i respektive lands fackutskott. Samtidigt saknas beslutanderätt i och med att ledamöterna saknar mandat från sina respektive regeringar och parlament. Det är därför vår uppfattning att de frågor som i dag hanteras av Nordiska rådet på ett bättre sätt skulle kunna hanteras av utskotten i de nationella parlamenten, något som samtidigt skulle kunna bredda och öka intresset för nordiska frågor.

Precis som har skett tidigare i historien har nya tider krävt nya lösningar och nya forum, därför bör Nordiska rådet avskaffas och det nordiska samarbetet utvecklas.

Stockholm den 26 oktober 2010

Jan-Evert Rådhström (M)

Magdalena Andersson (M)

Ewa Thalén Finné (M)

Mats Gerdau (M)

Malin Löfsjögård (M)

Eliza Roszkowska Öberg (M)

Sten Bergheden (M)

Helena Bouveng (M)

Krister Hammarbergh (M)

Eva Bengtson Skogsberg (M)

Oskar Öholm (M)

Cecilia Magnusson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-27

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)