Nordisk samarbetsplattform mot illegal alkoholhandel

Motion 2014/15:1738 av Lars Mejern Larsson (S)

av Lars Mejern Larsson (S)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att undersöka möjligheten att inom ramen för Nordiska ministerrådet inleda ett riktat nordiskt samarbete för att kartlägga omfattningen av den legala och den illegala handeln med alkoholdrycker i Norden.

Motivering

Polisen, Tullverket och andra myndigheter som Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten ger indikationer på att den illegala handeln med alkoholdrycker mellan de nordiska länderna är både omfattande, systematisk och välorganiserad samtidigt som straffskalorna för brott mot dessa lagar är relativt lågt satta. Problematiken är gemensam för samtliga nordiska länder, även om den varierar i styrka.

Med anledning av de ANDT-riktlinjer som gäller för insatser till att bekämpa den illegala införseln och vidareförsäljningen av alkoholdrycker, bör nya initiativ tas för att utveckla de nordiska ländernas gemensamma folkhälsopolitik. Det gäller dels i förhållande till den systematiserade alkoholinförseln från näraliggande gränsområden till Norden, dels i förhållande till en organiserad olaglig införsel och vidareförsäljning av alkoholdrycker. I Sverige har vi lagt ner alla tullstationer utom på Europavägarna, om vi undantar E16 som går tvärs genom Sverige och Norge och är den enda Europavägen som saknar klarering. Kampen mot den organiserade brottsligheten blir därför allt viktigare och samarbete mellan myndigheter över nationsgränserna måste stärkas.

Med en nordisk samarbetsplattform, via Nordiska ministerrådet, kan kampen mot illegal handel med alkoholdrycker ge bättre och effektivare resultat. Även omfattningen av den lagliga införseln av alkoholdrycker inom Norden bör ses över av Nordiska ministerrådet.

.

Lars Mejern Larsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)