Nordens kultur

Motion 2012/13:Kr235 av Christer Winbäck (FP)

av Christer Winbäck (FP)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det digitala marknätet bör innehålla nordiska tv-kanaler i public service-utbudet.

Motivering

I november 2006 antog Nordiska rådet en rekommendation i vilken medlemsländerna uppmanades att säkerställa att de nordiska public service-kanalerna ingår i programutbudet när digital-tv införs. Nordiska rådet rekommenderade även att länderna skulle arbeta för en harmonisering av tekniska standarder för digital-tv.

Det täta och folkligt djupt förankrade nordiska samarbetet är och har länge varit en styrka för våra länder då vi enskilt eller som region agerar på europeiskt eller globalt plan. Att underlätta samverkan på olika plan och inom olika områden mellan Nordens länder är en av de mest grundläggande uppgifterna för det nordiska samarbetet. I dagarna genomfördes exempelvis den årliga Bok- och biblioteksmässan i Göteborg med nordiskt tema.

Då alltfler bor och arbetar på olika sidor om våra gränser, blir det allt viktigare att ha tillgång till tv och radio från båda sidor. Att stärka den nordiska dimensionen anses viktigt i många andra sammanhang, och det borde även vara viktigt att kunna ta del av varandras nyheter, kultur m.m. Tillgången till våra grannländers medieutbud är angelägen för att skapa och öka kontakten och förståelsen mellan våra grannländer.

Vi måste hitta lösningar som kan ge allmänheten större möjligheter att se varandras public service-kanaler. Med den nya digitala tekniken torde det inte vara några större svårigheter. I det digitala marknätet borde plats reserveras för våra grannländers public service-kanaler. Det är angeläget att vi gemensamt på nordisk nivå försöker hitta en lösning på detta önskemål. I betänkande 2007/08:KrU10 säger kulturutskottet att det borde gå ”om bara den politiska viljan finns”. Nu har det gått många år sedan dess och tekniken finns på plats – finns den politiska viljan på plats

Regeringen bör snarast återkomma med förslag på hur intentionerna i motionen ska uppfyllas. Detta bör riksdagen ge regeringen till känna.

Stockholm den 3 oktober 2012

Christer Winbäck (FP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)