Nollvision för allvarliga skador på jobbet

Motion 2010/11:A249 av Fredrik Olovsson (S)

av Fredrik Olovsson (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en samlad strategi, en nollvision och insatser på arbetsmiljöområdet.

Motivering

I ett välfärdssamhälle bör målet vara att inga löntagare ska skadas, bli sjuka eller avlida på grund av sitt arbete. Därför är det inte acceptabelt att tiotusentals löntagare varje år skadas på sina arbetsplatser. Sverige behöver därför öka ambitionerna på arbetsmiljöområdet. Därför behövs en nollvision på arbetsmiljöområdet.

Även om Sverige generellt ligger långt framme när det gäller att skapa en god arbetsmiljö genom en kombination av fackliga insatser och lagstiftning så finns det tydliga tecken på att det förebyggande arbetet är på väg ner. Sedan den borgerliga regeringen tillträdde har bland annat antalet inspektioner minskat och det finns färre inspektörer. Moderaternas nedskärningar på arbetsmiljöområdet kommer att leda till att arbetsmiljön blir sämre och att en nollvision blir alltmer utopisk. Nedläggningen av Arbetslivsinstitutet och de kraftiga nedskärningarna vid Arbetsmiljöverket riskerar att allvarligt skada arbetsmiljöarbetet och därmed arbetstagarnas liv och hälsa. Man kan också konstatera att det ekonomiska stödet för utbildning av skyddsombud har tagits bort. Med nedläggningen av Arbetslivsinstitutet försvann en viktig arena för forskning, utbildning och kunskapsspridning. Ett unikt kunskapscentrum om arbetsmiljöfrågor slås helt sonika sönder.

Det krävs en bättre politik för att vi ska kunna närma oss målet om att ingen ska skadas, bli sjuk eller avlida på jobbet. Det krävs fler inspektioner, ökade insatser för utbildning och ny forskning för att komma tillrätta med problemen. Sådana insatser bör samlas i en ny strategi för en nollvision på arbetsmiljöområdet. Detta bör riksdagen ge regeringen till känna.

Stockholm den 19 oktober 2010

Fredrik Olovsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-25

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)