Nolltolerans mot mobbning och kränkningar

Motion 2013/14:Ub401 av Anne Marie Brodén (M)

av Anne Marie Brodén (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om mobbning och kränkningar i förskolan och skolan.

Motivering

Mobbning och våld i skolan är tyvärr ett utbrett problem i vårt samhälle. Både elever som mobbar och blir mobbade mår i regel både psykiskt och fysiskt dåligt. Våld och hot är negativt på alla sätt och påverkar viljan och möjligheten att lära sig något mycket negativt.

Skolan måste bli bättre på att ta tag i problem när de uppstår men även bli bättre på förebyggande arbete mot mobbning och våld. Det måste alltid vara brottsoffret som skyddas och de personer som utsätter någon annan för kränkande behandlingar som får byta skola.

Mobbning förblir ett stort problem även om det på papper finns ett bra regelverk på plats. Det finns redan i dag ett kapitel om kränkande behandling i skollagen och lagen om diskriminering och arbetsmiljö gäller både för vuxna och barn.

Ett av problemen är att det är för många inblandade. Det är bl.a. Skolverket, Skolinspektionen, Arbetsmiljöverket, Brottsförebyggande rådet, Statens Folkhälsoinstitut, Socialstyrelsen, polisen, Barnombudsmannen. Men det är den enskilda skolan eller förskolan som ska arbeta med att genomföra förändringar och arbeta för en nolltolerans mot mobbning som får det tufft. Vem ska man lyssna på?

Man uppskattar att det är 9 000 elever som mobbas i Sverige idag under en längre period men tyvärr kan det säkert vara fler. Här finns det ett mörkertal eftersom många barn inte berättar om sin situation för någon. Än mer allvarligt är att endast 173 beslut om skadestånd har fattats sedan 2006. Barn- och elevombudet är en viktig myndighet som ska värna om barnen men har trots detta inte begärt skadestånd för fler.

Här har staten ett viktigt ansvar för att markera att det finns en nolltolerans mot mobbning och kränkningar i skolan och att tydligare ge sitt stöd till barn som far illa. Regeringen bör således överväga att se över möjligheten att ge stöd till skolor att utveckla sitt arbete mot mobbning genom att satsa mer på utvärdering och forskning av olika metoder.

Regeringen bör även överväga möjligheten att se över hur ansvaret för mobbningsarbetet kan samlas under en myndighet som fungerar som stöd för skolor som arbetar med att utveckla mobbningsfria skolor. Här finns det goda exempel på skolor och kommuner som arbetar förebyggande för att hindra att våld, kränkande behandling och mobbning breder ut sig.

Ett gott exempel är Norrköpings kommun som arbetar med Drömmen om det Godas metoder i förskolan vilket leder till lugn och ro och ökad respekt mellan barnen och mellan barn och vuxna. Barnen lär sig freds-chi-gong, lyssna på varandra, massera varandra och att träna mindfulness och stillhet. Viktigt är att skolledningen ger sitt aktiva stöd och att lärarna får en vidareutbildning i metoden för att det ska lyckas fullt ut. Forskare som följer arbetet har sett mycket goda resultat både på barns och vuxnas hälsa och välmående.

Stockholm den 24 september 2013

Anne Marie Brodén (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)