Nobelbanan

Motion 2009/10:T265 av Sofia Larsen (c)

av Sofia Larsen (c)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Nobelbanan.

Motivering

Regeringen har satsat stora resurser på infrastruktur. Runt 40 miljarder per år kommer nu att investeras i underhåll och olika satsningar. Det är bra och viktigt för både arbetstillfällen och företagande. Det är viktigt att det görs rejäla investeringar på både vägar och järnväg. Idag finns inget transportsätt som kan mäta sig och konkurrera med tåget både miljömässigt och samhällsekonomiskt. Restider förkortas vilket också innebär att arbetsmarknadsområdena utökas.

Det krävs infrastrukturinvesteringar på både kort och lång sikt. En sådan långsiktig investering som är viktig för Örebroregionen är Nobelbanan. Fungerande tågförbindelser är mycket viktiga för utvecklingen i Örebro län. Förbättrade tågförbindelser från Örebro till Stockholm och Göteborg är viktiga för vårt näringsliv och för de som arbetspendlar. Samtidigt är det viktigt att vi stärker kommunikationerna till Karlskoga, Karlstad och Oslo.

Karlskoga saknar idag direkta förbindelser med järnväg vilket är både unikt och anmärkningsvärt för en stad i den storleken. Moderna förbindelser med vägar och järnväg kan utveckla både resandet och företagandet. Med en utbyggnad av Nobelbanan kan man använda Örebro flygplats utan att behöva ta bilen. Det gäller även för transportflyget, som får sitt gods transporterat till flyget med järnväg.

Att i framtiden kunna binda samman Örebro, Karlskoga och Karlstad med järnväg är viktigt för att Örebroregionen ska kunna vara ett fortsatt gott kommunikationsnav. För persontrafiken är det viktigt att både nuvarande förbindelser och trafik förtätas och framförallt fungerar, så att positiva effekter för både in- och utpendling görs möjliga. Detta bör ges regeringen tillkänna.

Stockholm den 25 september 2009

Sofia Larsen (c)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)