Nobelbanan

Motion 1993/94:T530 av Rose-Marie Frebran m.fl. (kds, fp, m)

av Rose-Marie Frebran m.fl. (kds, fp, m)
Sammanfattning
Nobelbanan är ett byggprojekt som är
samhällsekonomiskt lönsamt, stärker näringslivets
konkurrenskraft och ökar valfriheten för länens invånare.
Nobelbanan mellan Örebro och Kristinehamn är en del
av en snabb och rationell länk mellan Stockholm och Oslo.
Den länkar effektivt samman de två orter där Nobelpriset
delas ut och passerar Karlskoga, där Alfred Nobels
testamente lagfördes. Den nya järnvägslänken ger snabbare
kommunikationer till de båda storstadsområdena. Ännu
viktigare är ändå den utveckling som sker inom regionerna
längs banan.
Den här motionen handlar om hur den nya länken på
lång sikt påverkar utvecklingen i Värmlands och Örebro län
för människorna, näringslivet och samhället i stort.
Flexibel arbetsmarknad
Ett viktigt skäl till att bygga Nobelbanan är att
arbetsmarknaden i regionen blir mer flexibel. Det blir
enklare att etablera ny verksamhet och
strukturomvandlingar kan ske mindre smärtsamt när
invånarna kan välja arbete på en större arbetsmarknad.
Snabbare restider
Med Nobelbanan förkortas restiden drastiskt mellan
flera orter. Ett konkret exempel: En bussresa mellan
Karlskoga och Örebro tar 50 minuter. Med snabbtåg går
resan på 20 minuter. Dessutom går det snabbare att nå
storstäderna från alla orter längs banan mellan Stockholm
och Oslo.
Regional utveckling kräver effektiva kommunikationer
Infrastrukturen måste hela tiden förbättras för att en
region skall kunna utvecklas. Med den nya järnvägen kan
kommunerna i länen samverka på ett bättre sätt än idag.
Det innebär förbättrad konkurrenskraft för företagen och
större valfrihet för invånarna.
Bra kommunikationer förbättrar företagens lönsamhet
Bättre kommunikationer ger företagen många fördelar.
Tjänsteföretag och företag med högteknologisk produktion
är särskilt beroende av dem. Det är lättare att rekrytera
anställda med specialkompetens när invånarna kan pendla
längre sträckor. Den tillgängliga arbetsmarknaden blir
större.
Utjämnar obalanser mellan kommuner
Förändringar och strukturomvandlingar kommer alltid
att ske. Med bättre kommunikationer utjämnas obalanser
mellan de olika kommunerna. Om det är svårt att pendla
ökar arbetslösheten. I förlängningen leder det till
utflyttning. Den sociala miljön försämras. Den nya länken
bryter den trenden.
Viktigt nå högre utbildning
När en region skall utvecklas krävs kompetens på många
skilda områden. Både i näringslivet och den offentliga
sektorn måste allt fler anställda ha specialutbildning för att
verksamheten skall fungera effektivt. Därför blir närheten
till högre utbildning allt viktigare.
När den nya järnvägslänken står klar kommer en
utjämning att ske mellan länscentra och övriga kommuner.
Fler kommer att kunna bo kvar på hemorten och nå högre
utbildning över dagen. Det förbättrar kompetenstillväxten
ute i länen.
Lönsam järnväg
Nobelbanan går genom befolkningstäta områden. Den
bidrar till att skapa en arbetsmarknad som bättre tål
förändringar. Andelen högutbildade i länen ökar och
företagens konkurrenskraft ökar. Det är några av de skäl
som gör att den översiktliga ekonomiska bedömningen visar
på samhällsekonomisk lönsamhet. En ny järnväg lönar sig.
Riksdagen bör i en förnyad prövning av infrastrukturens
utveckling ta med Nobelbanan i den långsiktiga planeringen
och föreslå regeringen omprioriteringar som möjliggör
detta.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att ta med Nobelbanan i den
långsiktiga planeringen för infrastrukturens utveckling.

Stockholm den 25 januari 1994

Rose-Marie Frebran (kds)

Gudrun Norberg (fp)

Ola Karlsson (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 1994-01-25 Bordläggning: 1994-02-08 Hänvisning: 1994-02-09
Yrkanden (2)