Nissastigen

Motion 1993/94:T330 av Nils Nordh och Martin Nilsson (s)

av Nils Nordh och Martin Nilsson (s)
Trafiken svarar för en allt större del av miljöfarliga
utsläpp. Det är klart dokumenterat. Det betyder ökade
hälsorisker, framför allt för de människor som bor i de
tätorter som de stora trafiklederna genomkorsar. De
positiva effekter som investeringar i byggande av förbifarter
ger blir därför av stor vikt och bör prioriteras.
De övergripande målen för trafiksäkerhetsarbetet
fastställdes av riksdagen 1988, vilka innebär att trafiken
görs säkrare så att risken för skador och dödsfall elimineras
så långt som möjligt, framför allt för de oskyddade
trafikanterna.
Riksväg 26 (Nissastigen) passerar genom tätorten
Smålandsstenar. Vägverket har projekterat förbifarten vid
Smålandsstenar. Länsstyrelsen har också i sin prioritering
placerat förbifarten vid Smålandsstenar högt.
Medelstilldelningen till länet har dock ännu inte medgivit
något aktualiserande av dessa projekt.
Gislaveds kommun har i sin planering av
byggverksamhet tagit hänsyn till vägverkets projektering
för att ej förhindra ett genomförande av förbifarten
Smålandsstenar.
Större trafikleder av typ väg 26 bör göras så trafiksäkra
som det går att få samtidigt som ett riskmoment röjs undan
genom att dra dessa leder utanför tätorten.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om behovet av att snarast bygga
förbifarten på riksväg 26 genom Smålandsstenar.

Stockholm den 25 januari 1994

Nils Nordh (s)

Martin Nilsson (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 1994-01-25 Bordläggning: 1994-02-08 Hänvisning: 1994-02-09
Yrkanden (2)