Nepal

Motion 2019/20:777 av Markus Wiechel m.fl. (SD)

av Markus Wiechel m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka de diplomatiska förbindelserna med Nepal och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att satsa på mikroföretagande för kvinnor i Nepal och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för infrastruktursatsningar i Nepal och tillkännager detta för regeringen.
  4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att påbörja ett arbete för utökad satsning på vattenkraft i Nepal och tillkännager detta för regeringen.

Bakgrund och diplomatiska relationer

Nepal är ett vackert land med en unik historia som formats genom landets isolerade läge i Himalaya samt genom dess band till de två mäktiga gränsande länderna Indien och Kina. Kärnområdet runt Kathmandudalen har varit bebott i minst 9 000 år och har historiskt huvudsakligen varit självständigt. Från åren 1482 till 1768 bestod dagens Nepal av tre riken: Kathmandu, Patan och Bhadgaon, dock enades de av Prithvi Narayan Shah, som var furste av Gurkha.

Under senare tid har Nepal kantats av ett inbördeskrig (19962006), ett avskaffande av monarkin och en omfattande jordbävning. Dessa händelser har präglat landets utveckling som har varit mycket positiv den senaste tiden trots att det rör sig om ett av världens fattigaste länder. Bästa hjälpen från ett rikt land som Sverige är i detta fall hjälp till självhjälp. Detta kan även underlätta goda relationer i framtiden, vilket skulle främja såväl handel som goda diplomatiska relationer. I dag sker de diplomatiska relationerna mellan Sverige och Nepal via ambassaden i Indien.

Flera länder har i dag egna ambassader i landet, vilket bör kunna användas som inkörsport för att utöka den svenska närvaron. Regeringen bör sträva efter att utöka den diplomatiska förbindelsen med landet för att stå redo under Nepals fortsatta positiva utveckling och se över möjligheten till utökad samverkan med befintliga ambassader i Nepal.

Kvinnors möjligheter, infrastruktur, företagande och turism

Nepal har i dag en unik miljö där marknivån sträcker sig från havsnivån till världens högsta berg. De senaste åren har utvecklingen gått framåt med stormsteg, där de politiska partierna har enats om en ny konstitution för att säkerställa politisk stabilitet utan våldsyttringar. Man är tydlig med att, trots ideologiska skillnader, verka för demokrati-, religions- och åsiktsfrihet. Man har även vidtagit åtgärder för att stärka kvinnors roll i samhället, vilket också gett resultat på senare år, då en stor andel nyvalda beslutsfattare är kvinnor.

Att stärka kvinnors roll i länder som Nepal är mycket viktigt. Detta sker genom att säkerställa jämställd möjlighet till utbildning samt stärka kvinnors möjlighet till arbete och ett starkt samhällsengagemang. Exempelvis är runt 70 procent av mikroföretagarna i den nepalesiska staden Pokhara kvinnor. Steget för dessa att också engagera sig politiskt och kandidera i val har inte varit särskilt långt, vilket märkts tydligt då andelen kvinnor på vallistorna varit förhållandevis hög. Sverige bör aktivt verka för att bistå med projekt i Nepal som syftar på mikroföretagande för kvinnor för att få dessa delaktiga i samhällslivet och sedermera också i politiken.

Miljön i Nepal gör landet unikt och visar likaså på en enorm potential avseende turism. Som följd av tidigare inbördeskrig och politisk turbulens finns det en del att arbeta med för att visa på landets framsteg. Det finns dock andra problem, exempelvis orsakade jordbävningen 2015 stora skador. Än i dag pågår renoveringen av de bygg­nader som har skadats och man satsar stort på att försöka ge fler människor tak över huvudet. Problemen med en undermålig infrastruktur, avseende såväl vägar och järnvägar som flygplatser, påverkar således också möjligheterna att utveckla turismen, vilket skulle behövas för att stärka statskassan.

En utvecklad infrastruktur i landet skulle också underlätta satsningar till förmån för utökad handel. I dag exporterar landet en hel del mattor, kläder, järn- och stålvaror och jutevaror, men detta skulle kunna utvecklas. Sverige bör därför aktivt verka för att stödja projekt för att bistå Nepal med utveckling av infrastrukturen, vilket alltså skulle gagna både industrin och turismen.

Energisatsning

Himalaya ger inte bara goda möjligheter för Nepal att utveckla sin turism, det innebär också unika möjligheter inom energisektorn genom en utvecklad vattenkraft, vilket både är miljövänligt och kostnadseffektivt samt landets viktigaste exportkälla. Att utveckla vattenkraften i området är önskvärt för såväl Nepals folkvalda som dess invånare, då det kan hjälpa till att skapa arbetstillfällen, minska fattigdomen och förbättra den ekono­miska utvecklingen. Det bidrar även till en återuppbyggd infrastruktur kring energi­satsningen, vilket är positivt ur flera andra synvinklar.

Potentialen på detta område är enorm, och med satsningar här gynnas samtliga inblandade parter, varför regeringen bör ge exempelvis Vattenfall i uppdrag att tillsammans med Nepals regering verka för en vidare utveckling av den gröna energiproduktionen genom vattenkraft.

 

 

Markus Wiechel (SD)

 

Björn Söder (SD)

Ludvig Aspling (SD)

Tobias Andersson (SD)

Lars Andersson (SD)

Sara Gille (SD)

 

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-09-30 Granskad: 2019-09-30 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)