Nedskrivning av studielån

Motion 2020/21:1636 av Anna-Caren Sätherberg och Kalle Olsson (båda S)

av Anna-Caren Sätherberg och Kalle Olsson (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om kompetensförsörjning i landsbygdskommuner och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sveriges kommuner står inför mycket stora utmaningar vad gäller att attrahera den kom­petens som krävs både för att utföra sitt kommunala uppdrag och för att skapa tillväxt­möjligheter för de privata företag som verkar i kommunerna. Detta gäller för samtliga kommuner men särskilt för våra landsbygdskommuner. För att möta denna utmaning behöver dessa kommuner en utökad inflyttning av kvalificerad arbetskraft, en ökad åter­flyttning av de egna invånare som tvingats eller valt att flytta till en större stad för att utbilda sig och inte minst ökad tillgång till högre utbildning från hemkommunen.

Kompetensförsörjningen på landsbygden har särskilt uppmärksammats i både den parlamentariska landsbygdskommittén och senare i Kommunutredningens betänkande ”Starkare kommuner – med kapacitet att klara välfärdsuppdraget”. För att öka attrakti­viteten föreslår Landsbygdskommittén bland annat en avskrivning av studieskulder samt att regeringen i övrigt tar initiativ som syftar till att öka kommunernas förmåga att re­krytera personal. Även Kommunutredningen föreslår att Sverige bör anamma den norska modellen med nedskrivning av studielån i vissa geografiska områden. Medan Lands­bygdskommittén föreslog 23 kommuner med särskilt stora utmaningar gör Kommun­utredningen bedömningen att 60 kommuner skulle vara en lämplig avgränsning för en sådan insats.

Ett nedskrivet studielån över tid skulle bidra till att unga som avslutat sina utbild­ningar i större utsträckning bor kvar och arbetar på mindre orter i landsbygderna. Det skulle också innebära att fler personer som inte själva kommer från landsbygden skulle välja att flytta dit. Den norska modellen bedöms ha haft denna effekt.

Det finns ett stort behov av kompetensförsörjning i landsbygdskommuner om vi ska kunna ta tillvara hela landets möjligheter att bidra till det starka svenska samhälls­bygget.

 

 

Anna-Caren Sätherberg (S)

Kalle Olsson (S)

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-10-02 Granskad: 2020-10-02 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)