Omfattande planerat tekniskt arbete

Under måndagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs olika testsändningar från kammaren. Det kommer även att publiceras sändningar i webb-tv-arkivet. Delar av det som visas i webbplatsens kalender för måndag 23 maj är testinformation. Arbetet är ett led i att modernisera tekniken för webb-tv på riksdagen.se. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Nedmontering av kopparnätet

Motion 2021/22:2844 av Betty Malmberg (M)

av Betty Malmberg (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att kopparnätet finns kvar till dess att likvärdigt bredband och telefoni kan erbjudas i området och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Regeringen har antagit en ambitiös bredbandsstrategi där det anges att 98 procent av hushållen senast år 2025 ska ha tillgång till bredband om minst 1 Gbit/s, medan resterande 1,9 procent bör ha tillgång till minst 100 Mbit/s, och 0,1 procent bör ha tillgång till minst 30 Mbit/s. Det är goda ambitioner även om det i dagsläget inte ser ut som att målen kan nås.

Ett problem i sammanhanget utgör de hushåll som idag har sin telefoni och upp-koppling via kopparnätet och ADSL. I samband med att kopparledningarna monteras ned blir flera orter utan ADSL och därmed minskar även antalet hushåll som har tillgång till bredband. För att undvika detta borde Skanovas nedmontering samordnas med fiberutbyggnaden så att hushållen inte blir strandsatta utan fungerande telefoni och bredband. Så sker dessvärre inte. Telia menar att det är praktiska skäl som gör att det inte går att ta dessa hänsyn. Riksdagen har dock riktat ett tillkännagivande i frågan (2017/18:NU19), vilket är mycket bra. Tillkännagivandet anger att regeringen ska se över hur de ansvariga aktörerna ska kunna erbjuda ett likvärdigt alternativ till det kopparbaserade accessnätet (kopparnätet) före det kopplas bort.

Sedan har inget hänt. Många är dock fortsatt upprörda över situationen, något som bekräftas av klagomålen till PTS, där ”omställningen till nya framtidssäkra infrastrukturer” 2019 var det fjärde vanligaste klagomålet. Risken är också stor att klagomålen kommer att öka i antal med tanke på att takten i nedmonteringen av kopparnätet kommer att öka. I år påverkas 221 kommuner däribland min egen hemkommun Ödeshög.

Det är också oroväckande att den statliga myndigheten på området, PTS, inte tycks kunna påverka situationen. Idag finns exempel på platser där Telia till och med har be-slutat att stänga sina nät i förtid, något som PTS säger sig ha försökt avstyra, men utan resultat.

Med hänvisning till ovan anser undertecknad i enlighet med nämnda tillkännagivande att riksdagen bör ge regeringen i uppdrag att se till att nedmonteringen av kopparnätet ska samordnas så att telefoni och likvärdigt bredband kan erbjudas i området före nedmontering sker. Detta måste riksdagen ge regeringen tillkänna.

Betty Malmberg (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-04 Granskad: 2021-10-04 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)