Nedläggningshotade järnvägar

Motion 2008/09:T466 av Lennart Pettersson m.fl. (c)

av Lennart Pettersson m.fl. (c)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om utbjudande av nedläggningshotade järnvägar till privata företag.

Motivering

Det finns ett antal järnvägssträckor som idag är mer eller mindre nedläggningshotade bl.a. grundat på höga reinvesteringskostnader och låg trafikmängd. Det är viktigt för ett statligt verk att prioritera när man ska använda anvisade medel, men ibland finns det andra lösningar än att ta bort verksamhet.

Just när det gäller järnvägar har olika privata företagare inom transportsektorn förhört sig om möjligheten att köpa, hyra eller arrendera bansträckningar och också trafikera desamma.

Tyvärr har inte Banverket varit speciellt lyhört för de privata initiativen, utan har fortsatt att låta banorna förfalla och till och med avrustat dem på teknisk utrustning. Att därefter ta över en järnväg blir markant mycket svårare som alla förstår.

Det rimliga vore istället att, i det fall Banverket konstaterar att det inte är intresserat av att underhålla en järnväg, den ska bjudas ut på marknaden innan nedläggning får ske. Arrende är att föredra framför försäljning för att kunna ställa rätt krav på banans status och även för att kunna erbjuda andra transportörer möjlighet att trafikera om det önskemålet/behovet uppstår.

Dessutom har man då kvar rådigheten över bansträckningen även för framtiden. Vi kan se alltför många exempel där delar av en järnväg har sålts och där det är omöjligt att återskapa sträckningen och återuppta trafiken. Cykelvägar i all ära – behovet av järnvägstrafik väger betydligt tyngre.

Vi skriver idag 2008 och järnvägens betydelse är på väg att öka och kommer att öka ännu mer framöver. Tiden för nedläggningar är förhoppningsvis för evigt förbi. Vi ska vara rädda om varje meter järnväg som finns kvar. Ska vi undanröja klimathot och även i övrigt spara miljön är en ökad spårbunden trafik för både gods- och persontransporter en nödvändighet. Det skapar större möjligheter för företag att transportera sina varor på ett miljövänligt sätt och det skapar också större arbetsmarknadsregioner. Det finns därför skäl att öppna fler möjligheter för andra aktörer att driva verksamhet när inte Banverket självt har intresse av en fortsättning.

Stockholm den 30 september 2008

Lennart Pettersson (c)

Birgitta Sellén (c)

Solveig Ternström (c)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2008-10-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)