Naturens rättigheter

Motion 2012/13:MJ448 av Valter Mutt och Annika Lillemets (MP)

av Valter Mutt och Annika Lillemets (MP)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tillsätta en utredning med uppgift att ta fram ett förslag på hur naturens rättigheter kan integreras i svensk lagstiftning.

Motivering

Ecuador antog 2008 som första land i världen en konstitution där naturen tillerkänns rättigheter och alltså blir till autonomt rättssubjekt; konstitutionen föreskriver att naturen har rätt att blomstra och utvecklas. Detta innebär, exempelvis, att skogsskövling kan lagföras och skogen företrädas av en advokat. Hittillsvarande lagstiftning världen över har utgått från att någon – stat, företag, privatpersoner med flera – äger naturen och inom vissa gränser fritt kan bruka den, vilket i praktiken ofta inneburit att den åsamkats skador. Miljölagstiftning handlar vanligen om att medge en viss nivå av naturskadlig verksamhet, snarare än att restaurera ekosystem eller att vidta förebyggande åtgärder.

Att tillerkänna naturen och dess ekosystem oförytterliga rättigheter innebär en synvända och medför att miljöorganisationer, ortsbefolkning, lokala politiker och en lång rad andra aktörer kan föra naturens talan inne i rättssamhällets centrala instanser och inte – som ofta idag – främst är hänvisade till utomparlamentariska protestaktioner. I USA har ett trettiotal kommuner antagit lokala förordningar som ger naturen en starkare rättslig ställning; i staden Pittsburgh ledde detta 2010 till att planer på skiffergasutvinning fick skrinläggas.

Den snabba ekonomiska tillväxten i stora delar av Asien har lett till en boom för den svenska gruv- och skogsnäringen. Det är givetvis positivt att arbetstillfällen skapas i utflyttningsbygder, men det gäller samtidigt att vara varsam så att inte kortsiktiga vinstintressen undergräver förutsättningarna för en långsiktigt hållbar ekonomi. Motsättningen mellan det kortsiktigt lönsamma och det långsiktigt hållbara åskådliggjordes med stor tydlighet i kampen om Ojnareskogen på Gotland, där arbetstillfällen i ett planerat kalkbrott ställdes mot omistliga naturvärden.

En stärkt rättslig ställning för naturen ökar förutsättningarna för en långsiktigt hållbar ekonomisk utveckling. En statlig utredning bör få i uppgift att ta fram ett förslag på hur naturens rättigheter kan integreras i svensk lagstiftning. Detta bör riksdagen ge regeringen tillkänna.

Stockholm den 4 oktober 2012

Valter Mutt (MP)

Annika Lillemets (MP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)