Naturbruksskolorna och de gröna näringarna är framtiden

Motion 2021/22:1617 av Mikael Larsson och Anders Åkesson (båda C)

av Mikael Larsson och Anders Åkesson (båda C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om naturbruksskolorna och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

En stärkt svensk livsmedelproduktion och ökad produktion i Sverige kräver att vi har bra naturbruksskolor som kan utbilda nästa generation av lantbrukare. Efter tidigare års somrar med torka och bränder så märker vi hur sårbara Sverige och hur stora delar av livsmedelsproduktionen har det svårt. I den pandemi som vi är inne i just nu så växer också intresset av rekoringar och att kunna handla svenskt livsmedel. Sedan 2017 har vi en livsmedelsstrategi i Sverige som beskriver att vi ska öka andelen svenskproducerad mat. Denna strategi är också nedbruten på regionala strategier för ökad livsmedelsproduktion. Denna strategi är viktig att koppla samman med utbildningen av nya lantbrukare för att få kopplingen till ökad produktion och status för yrket. Genom att öka statusen och få fler att välja att utbilda sig inom de gröna näringarna höjer det intresset för Svenskt livsmedel och viljan att jobba inom denna näring. Idag drivs naturbruksskolorna av regionerna och på andra håll av privata aktörer exempelvis Hushållningssällskapet. Regeringen bör bevaka så att Sverige kan tillhandahålla naturbruksskolor i hela landet så att utbildningen finns tillgänglig för så många som möjligt, både inom lantbruk, skogsbruk, trädgård, hästnäring m.m. 

Mikael Larsson (C)

Anders Åkesson (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-30 Granskad: 2021-09-30 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)