Nationellt vaccinationsregister

Motion 2011/12:So243 av Hillevi Larsson (S)

av Hillevi Larsson (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om inrättande av ett heltäckande nationellt vaccinationsregister.

Motivering

Idag finns en stor osäkerhet kring vaccinationer. Inte ens den enskilde vet alltid vilka vacciner man fått och när. Det kan innebära en hel del ”detektivarbete” att ta reda på vilka vacciner man fick när man var bebis, när man gick i skolan och senare som vuxen. Har man inte samlat all information på ett ställe kan det vara komplicerat att hålla reda på alla vaccinationer, inte minst om man rest mycket och vaccinerat sig mot många sjukdomar.

Sedan 2006 finns det ett vaccinationsregister kallat Svevac. Initiativtagare är Smittskyddsinstitutet.

Problemet med registret är att det inte är heltäckande. Det är frivilligt för landstingen att vara med och alla vaccinationer har inte heller registrerats, till exempel influensavaccinationer.

Det finns många skäl som talar för inrättandet av ett nationellt heltäckande vaccinationsregister. Allt är då samlat på ett ställe, vilket underlättar när man söker information. Om alla finns med och alla vaccinationer registreras blir registret heltäckande.

Ett heltäckande register skulle dessutom underlätta för forskningen kring vaccinationer, deras effekter och deras eventuella biverkningar. Sådan forskning kan vara mycket värdefull för att ta fram nya vaccinationsprogram och booster-program. Det vore också till stor nytta för vårdgivare att få tillgång till patienters vaccinationsuppgifter för att undvika onödiga åtgärder och kunna ge rätt behandling.

Det utförs exempelvis många stelkrampsvaccinationer i onödan, för att patienter inte minns när de fick sprutan senast. Detta är något som både stjäl viktiga resurser från vården och är betungande för enskilda som vaccinerar sig i onödan, trots att de redan har ett skydd. Det underlättar för medborgarna att ha tillgång till ett sådant register för att hålla reda på vilka vaccinationer man själv och övriga familjen fått, liksom vilka man inte fått och behöver ta.

Svevac har byggt på frivillighet för den enskilde. Den som inte velat vara med i registret har endast registrerats med kön och födelseår, för att hjälpa forskningen. Det har därmed inte varit möjligt för någon att koppla statistiken till en enskild person.

Det nya heltäckande vaccinationsregistret bör bygga på samma princip. Alla som vill registreras med personuppgifter; det underlättar både för vården och den enskilde som vill hålla reda på sina vaccinationer. De som inte vill registreras med personuppgifter bör självklart kunna välja det alternativet.

Vaccinationsregistret bör också omgärdas med säkerhetsregler. De enda som ska ha tillgång till uppgifterna är enskilda som vill titta på sina egna uppgifter, behandlande sjukvårdspersonal som behöver tillgång till sina patienters vaccinationshistorik och forskare som forskar om vaccinationer.

Tanken med Svevac var att alla skulle ingå i det och att alla vaccinatoner skulle registeraras, oavsett vårdgivare.

Så har det tyvärr inte blivit och därför är det nu dags att genom lagstiftning reglera inrättandet av ett nytt heltäckande vaccinationsregister. Regeringen bör snarast bereda denna fråga.

Stockholm den 22 september 2011

Hillevi Larsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-09-28

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)