Nationellt samiskt forskningscentrum

Motion 2014/15:2901 av Aron Emilsson m.fl. (SD)

av Aron Emilsson m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda möjligheten att inrätta ett nationellt samiskt forskningscentrum.

Motivering

Forskningen kring samiska frågor har stor betydelse för möjligheterna att kunna bevara och vidareutveckla den samiska kulturen och identiteten, men också för beslutsfattandet, samhällsdebatten och möjligheterna att kunna förstå och förbättra livsvillkoren för såväl samerna som andra urfolk runt om i världen.

De statliga medlen till den samiska forskningen har visserligen ökat på senare år, men merparten av verksamheten bedrivs dock i form av kortsiktiga och isolerade projekt och saknar således både samordning, stabilitet och ett långsiktigt perspektiv.

I våra grannländer Norge och Finland har man visat att man är villig att prioritera den samiska forskningen genom att inrätta nationella samiska forskningscentrum. Förutsättningarna är goda för att inrätta ett liknande nationellt centrum med samordningsansvar även i Sverige.

Vaartoe – Centrum för samisk forskning vid Umeå universitet har med relativt begränsade resurser ägnat sig åt intensiv forskning och information i samiska frågor och har även frivilligt tagit på sig ett visst nationellt samordningsansvar. Genom tillgången till Demografiska databasen, som omfattar alla människor som varit bosatta inom det traditionella samiska utbredningsområdet mellan åren 1750 och 1900, besitter man också unik information som skulle kunna utgöra en stark grund för vidare forskning.

Mot bakgrund av ovanstående anser vi att riksdagen bör tillkännage för regeringen som sin mening att möjligheten att inrätta ett nationellt samiskt forskningscentrum med samordningsansvar snarast möjligt bör utredas.

.

Aron Emilsson (SD)

Angelika Bengtsson (SD)

Mattias Karlsson (SD)

Cassandra Sundin (SD)

Sara-Lena Bjälkö (SD)

Runar Filper (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)