Nationellt övervakningssystem för suicid

Motion 2017/18:2105 av Stefan Nilsson (MP)

av Stefan Nilsson (MP)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om inrättande av ett nationellt övervakningssystem för suicid och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Under Socialstyrelsen finns ett dödsorsaksregister, som är mycket värdefullt. Självmord är ett våra största folkhälsoproblem. En central analysenhet bör upprättas, exempelvis under Folkhälsomyndigheten, och få i uppdrag att förvalta och analysera självmordsdata, för att ge en snabbare rapportering (på månadsbasis) av självmord, på ungefär samma sätt som görs i dag med statistiken över dödsfall i trafiken.

Enheten skulle även kunna få i uppdrag att föra ett register över självmordsförsök. Syftet med analysenheten ska vara att vid behov göra händelseanalyser och finna mönster i inträffade självmord och självmordsförsök.

Stefan Nilsson (MP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-03 Granskad: 2017-10-03 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)