Nationellt och enhetligt journalsystem

Motion 2018/19:350 av Markus Wiechel (SD)

av Markus Wiechel (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa ett nationellt journalsystem inom vården och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att följa upp journalföringen efter att ett nationellt system har införts och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Idag finns det en stor mängd olika system för journalföring inom vården, och det är tydligt att informationstekniken inom vården är eftersatt. Trots att detta kan tyckas vara ett litet problem har detta lett till och leder till stora svårigheter för både patienter och vårdgivare. Med alla olika system som finns som inte är kompatibla med varandra försvåras och försenas denna möjlighet, vilket slår hårdast mot äldre patienter och patienter med sammansatta hälsoproblem.

Det är inte rimligt att en patient tvingas berätta hela sin vårdhistoria varje gång vederbörande träffar en ny läkare. Patientens historia bör redan finnas tillgänglig för läkaren vid mötet, vilket kan ske genom ett kommunicerande nationellt journalsystem där patienten själv kan välja om något särskilt ska ha ett extra integritetsskydd.

Genom att samordna journalföringen genom ett nationellt, it-baserat journalsystem kan en adekvat behandling säkerställas oavsett var i landet den enskilde söker vård. I många fall kan en ökad användning av it-stöd inom hälso- och sjukvården vara avgörande för att en vårdgivande läkare snabbt ska kunna ha möjlighet att ta del av den vårdsökandes journal, men det kan också spara tid för alla inblandade. Det gör att patienter har en bättre möjlighet att få ta del av sin journal oavsett var i landet vederbörande befinner sig. Med detta system slipper vi samtidigt höra om bortslarvade anteckningar, ofullständiga journaler eller administrativt krångel som ställer till problem i mötet mellan patient och vårdpersonal.


Regeringen bör införa ett integritetssäkert nationellt journalsystem inom vården för att säkerställa en snabbare, effektivare och enklare hantering av journaler. Regeringen bör även möjliggöra en förbättrad uppföljning och utvärdering av journalsystemet när det är infört för att garantera integriteten, patientsäkerheten och kvaliteten för enskilda patienter.

Markus Wiechel (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-13 Granskad: 2018-11-14 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)