Nationellt kompetenscentrum gällande ME/CFS

Motion 2018/19:404 av Karin Rågsjö m.fl. (V)

av Karin Rågsjö m.fl. (V)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör utreda hur ett nationellt kompetenscentrum kan upprättas och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I dag lever cirka 40000 svenskar med sjukdomen ME/CFS enligt Hjärnfonden. Den drabbar människor i alla åldrar men är vanligare för kvinnor i 2040 års ålder. ME/CFS är i dag internationellt klassad som en neurologisk sjukdom där kroppens immuno­logiska, endokrina och neurologiska system påverkas. Sjukdomen karaktäriseras av en ihållande eller ständigt återkommande trötthet och en generell sjukdomskänsla. Dessutom hör muskel- och ledvärk, yrsel, koncentrationssvårigheter, känslighet för ljud och ljus, hjärtklappning, ömma lymfkörtlar, onormalt fluktuerande kroppstemperatur m.m. till symtombilden. Till skillnad från symtomen vid utmattningsdepression drabbas patienter med ME/CFS av förvärrade symtom, t.ex. i form av influensakänsla och ibland låggradig feber, även vid måttlig fysisk och mental ansträngning.

Forskningen har inget entydigt svar på varför vissa drabbas av sjukdomen eller ej, men många av dem som insjuknat har gjort det i samband med någon form av infektion. Diagnosen ME/CFS ställs genom en s.k. uteslutningsdiagnos, där läkaren genom att avfärda andra typer av sjukdomar slutligen kan fastställa att patienten drabbats av ME/CFS. Diagnoskriterierna är tydliga men eftersom okunskapen är stor inom hälso- och sjukvården resulterar det allt som oftast i att patientgruppen söker återkommande vård för sina besvär och hamnar i långdragna processer i vårdkedjan. Det är ytterst viktigt att de behandlingar och åtgärder som sätts in är baserade på evidens och forskning inom området. Sjukdomen är komplex och leder ofta till långvariga sjuk­skrivningar. Många av dem som insjuknar vittnar även om svårigheter hos Försäkrings­kassan att få rätt till ersättning eftersom det i dag inte finns en tydlig diagnosbild som stämmer överens med klassificeringssystemet hos Försäkringskassan.

Det är därför Vänsterpartiet anser att mer kunskap om sjukdomen behöver tillföras inom både hälso- och sjukvården samt Försäkringskassan. Vidare ställer sig Vänster­partiet positivt till det initiativ regeringen tagit och ålagt Socialstyrelsen men bedömer inte att det är tillräckligt. Regeringen bör utreda hur ett nationellt kompetenscentrum kan upprättas. Detta bör riksdagen ställa sig bakom och ge regeringen till känna. Kompetenscentrumet bör ha som uppgift att säkerställa att kunskapsnivåerna är höga inom landstingen och tillgodose den kompetensförsörjning som krävs för att möta patientgruppen.

Karin Rågsjö (V)

Momodou Malcolm Jallow (V)

Maj Karlsson (V)

Mia Sydow Mölleby (V)

Jon Thorbjörnson (V)

Jessica Thunander (V)

Vasiliki Tsouplaki (V)

Linda Westerlund Snecker (V)

Jessica Wetterling (V)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-16 Granskad: 2018-11-16 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)