Nationellt ansvar för miljöövervakningen i Hjälmaren

Motion 2006/07:MJ374 av Sven Gunnar Persson (kd)

av Sven Gunnar Persson (kd)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Hjälmaren, i likhet med Vänern, Vättern och Mälaren, bör omfattas av det nationella ansvaret för miljöövervakning.

Motivering

Hjälmaren är landets fjärde största sjö och ingår i flera sammanhang i det nationella begreppet de fyra stora sjöarna. Hjälmaren har stor betydelse i flera avseenden:

  • omfattande dricksvattenintressen

  • riksintresse för yrkesfisket

  • stort intresse för friluftslivet

  • stor inverkan på vattenkvaliteten i Mälaren

Fram till någon gång kring början av 90-talet omfattades alla de fyra stora sjöarna av ett nationellt ansvar för miljöövervakningen. Därefter lyftes Hjälmaren bort från det nationella ansvaret med motiveringen att det fanns ett vattenvårdsförbund som svarade för samordnad recipientkontroll. I dag finns vattenvårdsförbund även i de övriga tre stora sjöarna.

Den samordnade recipientkontrollen ersätter inte hela den vattenrelaterade miljöövervakningen. Eftersom recipientkontrollen finansieras av företag och kommuner som påverkar vattenmiljön genom utsläpp från punktkällor måste kontrollen också begränsas till sådana parametrar som påverkas av medlemmarnas verksamheter. I en sjö som Hjälmaren finns dock ett stort behov av att göra andra studier av miljöförhållanden som inte påverkas av de större punktutsläppen i tillrinningsområdet.

Hjälmaren bör därför, i likhet med Vänern, Vättern och Mälaren, omfattas av det nationella ansvaret för miljöövervakning.

Stockholm den 26 oktober 2006

Sven Gunnar Persson (kd)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-10-31 Hänvisning: 2006-11-07 Bordläggning: 2006-11-07
Yrkanden (1)