Nationella riktlinjer för bemanning på demensboenden

Motion 2010/11:So580 av Eva Olofsson m.fl. (V)

av Eva Olofsson m.fl. (V)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Socialstyrelsen bör få i uppdrag att komplettera de nationella riktlinjerna för god vård och omsorg vid demenssjukdom med riktlinjer för bemanning.

Motivering

Uppdrag gransknings program från Öjagårdens demensboende i Piteå visade med stor tydlighet att det också i vårt välfärdsland finns demensboenden där bemanningen är alldeles för låg. En vecka efter Uppdrag gransknings inslag gjorde Socialstyrelsen en inspektion. Den bekräftar bilden från programmet. Innan personalen går för natten låser de in de demenssjuka som lämnas ensamma utan att kunna kalla på hjälp. Socialstyrelsen kräver att inlåsningen upphör och att bemanningen förbättras.

När det sparas på äldreomsorgens personal drabbas kvaliteten i äldreomsorgen. Det finns en gräns där äldre människor far direkt illa. Självklart går det inte att ha en enda personal på kvällen som ska ta hand om många svårt demenssjuka personer. Demenssjuka ska inte vara ensamma större delen av natten när de flesta av dem inte har förmåga att kalla på hjälp. Människors närvaro och omsorg kan inte ersättas av larm, larmmattor och låsta dörrar.

Det hävdas att det är för komplicerat att fastställa nationella riktlinjer för en lämplig bemanning. Att de lokala förhållandena är för olika. Det finns också en rädsla för att den föreslagna bemanningen skulle bli ett tak inte ett golv. Verkligheten visar att dessa argument inte håller längre. Äldreomsorgen är på flera håll i landet utsatt för neddragningar från en redan för låg bemanning. Det är dags att vara tydlig. Personaltätheten i äldreomsorgen kan inte vara hur låg som helst. Men vi ska inte fastställa riktlinjerna för en miniminivå utan riktlinjer för en god äldreomsorg med en personaltäthet som låter äldre människor följa sin egen dygnsrytm, där tid finns för både varje enskild person och för gemensamma aktiviteter. Det ska finnas tid att följa dem som vill utomhus och för att hjälpa alla vid måltider.

Att det går att komma med riktlinjer för lämplig bemanning visar Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum i sin rapport Lämplig bemanning i boende särskilt avsedd för personer med demenssjukdom (2010:10). Äldrecentrum visar inte bara på en lämplig bemanning utan även hur den kan anpassas till lokala förhållanden.

Socialstyrelsen bör få i uppdrag att komplettera de nationella riktlinjerna för god vård och omsorg vid demenssjukdom med riktlinjer för bemanning. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.s

Stockholm den 24 oktober 2010

Eva Olofsson (V)

Bengt Berg (V)

Marianne Berg (V)

Amineh Kakabaveh (V)

Lena Olsson (V)

Mia Sydow Mölleby (V)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-27

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)