Nationella prov i den svenska skolan

Motion 2013/14:Ub533 av Finn Bengtsson och Jessika Vilhelmsson (M)

av Finn Bengtsson och Jessika Vilhelmsson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över utformningen av nationella prov i den svenska skolan.

Motivering

Nationella prov i skolan är viktiga för att följa och upprätthålla en hög kvalitet i det svenska utbildningsväsendet. Nationella prov är därför viktiga för huvudsyftet att bevaka undervisningens standard just på nationell nivå, inte för att primärt följa enskilda elevers prestationer. Ett av målen för de nationella proven bör vara att skapa en ökad likformighet av kunskapsnivån i landet, vilket underlättas av en återkommande uppföljning av hur läget ser ut inom olika delar av landet och mellan olika skolor. Ett annat mål för de nationella proven bör vara att ange riktlinjer för hur betyg kan sättas parallellt med att de följer den aggregerade kunskapsnivån hos svenska elever, utan att i sig vara enskilt betygsgrundande.

För att uppnå dessa mål med de nationella proven bör möjligheten övervägas att se över om all rättning bör ske centralt och inte av undervisande lärare. För att i sin tur öka möjligheterna till att göra detta både enkelt och samtidigt inte missa grupper av elever som kanske har kunskap men har svårt att göra denna kunskap gällande genom skriftliga prestationer, där bland annat förmåga att uttrycka sig i skrift kan vara mer avgörande än själva kunskapsnivån som man önskar mäta, bör det övervägas om proven bör utformas som flervalsfrågor som, om så behövs, både bör kunna ges enskilda elever längre tid att svara på eller till och med i förekommande fall ske i form av upplästa frågor som den enskilda eleven kan avge ett muntligt svar på vilket val av svar man vill lämna.

Dagens utformade nationella prov brister i avseende på de centrala komponenter och förslag på förändringar som anges ovan. Då proven fyller en viktig men förfelad funktion i nuvarande form bör möjligheten övervägas att se över utformningen av nationella prov i den svenska skolan mot bakgrund av förslagen i denna motion.

Stockholm den 24 september 2013

Finn Bengtsson (M)

Jessika Vilhelmsson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)