Nationell samordning mot översvämningar vid extrema regnfall

Motion 2015/16:546 av Christina Örnebjär (FP)

av Christina Örnebjär (FP)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att genomföra analyser där konsekvenserna av extrema regn utreds och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka den nationella beredskapen mot översvämningar genom samordning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

De senaste åren har de södra delarna av Örebro län upprepade gånger drabbats av kraftiga regn.  Med bara några få års mellanrum har det framför allt över Hallsberg och Kumla fallit sådana mängder att det kallats för hundraårsregn. Dagvattenavrinningen har inte klarat av att hantera de stora vattenmängderna och stora delar av kommunerna har översvämmats med stora materiella förluster till följd.

Senast i början av september 2015 drabbades Hallsberg av svåra översvämningar. Svensk Försäkring uppskattar kostnaderna till drygt 60 miljoner kronor. Kommuninvånare fick evakueras med båt och för en del skadades husen så svårt att det inte går att flytta tillbaks igen. Även delar av Kumla låg under vatten. Hallsberg är en välkänd knutpunkt för tågtrafiken vilken också drabbades av skyfallet med inställda tåg under flera dagar i följd. Något som kan ses som ett lokalt problem som en enstaka kommun har att hantera drabbar med andra ord Sverige i stort. Det är tydligt att det behövs ett nationellt krafttag.

Eftersom vi vet att dessa extrema regn blir allt vanligare har också försäkringsbolagen börjat dra öronen åt sig och det kan bli svårare för vissa husägare att få en försäkring. Det går helt enkelt inte att försäkra mot något man vet ska inträffa. Ansvarsfrågan vid dessa skyfall är dessutom svår att reda ut. Tvister uppstår mellan kommuner och deras invånare kring vems ansvar det är att avleda vattnet och därmed förhindra översvämningar.

Vi har bara att förhålla oss till verkligheten. De extrema regnen ser ut att bli vanligare och självklart inte bara i Örebro län. Det behövs analyser av konsekvenserna av dessa extrema regn och en nationell samordning för att förebygga översvämningar.

Christina Örnebjär (FP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2015-10-02 Granskad: 2015-10-02 Hänvisad: 2015-10-13
Yrkanden (2)