Nationell handlingsplan mot mobbning

Motion 2021/22:742 av Mikael Eskilandersson (SD)

av Mikael Eskilandersson (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa en nationell handlingsplan mot mobbning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Barnombudsmannen har framhållit att det idag saknas en samlad nationell handlingsplan mot våld mot barn som syftar till att belysa och förebygga, identifiera, utreda, rehabilitera och följa upp våld mot barn. Barnombudsmannen anser vidare att barns utsatthet för våld måste tas på allvar och att regeringen därför bör ta fram en samlad nationell handlingsplan för att förebygga och stoppa våld mot barn inom alla delar av samhället. Detta har Barnombudsmannen lyft till regeringen i Barnombudsmannens rapporter under 2018.

Trots det har regeringen inte vidtagit några åtgärder för att införa en sådan nationell handlingsplan mot mobbning som efterfrågas. Jag delar Barnombudsmannens synpunkter och bedömning när det gäller en sådan plan mot mobbning. Dessutom vill jag påminna om barnkonventionen som ger ytterligare stöd för en sådan nationell handlingsplan. Enligt barnkonventionen så har varje barn som befinner sig i Sverige rätt att skyddas mot alla former av våld och övergrepp. Det är tydligt att Sveriges regering valt att inte leva upp till detta, trots att man infört barnkonventionen som lag. 

Jag menar att en handlingsplan mot våld mot barn måste ta ett brett grepp och fokusera på barns och ungas situation och rätten till skydd mot alla former av våld. Vidare så delar jag Barnombudsmannens bedömning att de myndigheter som tilldelas uppdrag inom en handlingsplan mot våld mot barn, måste involvera barn och unga i planering och genomförande av såväl reaktiva som förebyggande åtgärder. Detta eftersom barn och unga är experter på sin egen situation och har rätt att komma till tals och vara delaktiga både i samhället och i sina egna liv.

För att handlingsplanen ska bli verkningsfull krävs att åtgärderna är genomförbara och granskningsbara, och att handlingsplanen går att följa upp och utvärdera. Det behöver också finnas en nationell samordning av alla åtgärder rörande våld mot barn.

Mikael Eskilandersson (SD)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-28 Granskad: 2021-09-28 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)