Nationell handlingsplan för god arbetsmiljö

Motion 2010/11:A280 av Karin Åström och Eva Sonidsson (S)

av Karin Åström och Eva Sonidsson (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en nationell handlingsplan för den goda hälsosamma arbetsplatsen.

Motivering

Ohälsan som beror av den arbetsmiljö man vistas i fortsätter att öka till nivåer som är helt oacceptabla. För att få ner ohälsan har den borgerliga regeringen valt att sänka sjukersättningen och sätta en bortre gräns för sjukförsäkringen. Det leder inte till att människor blir mer friska och arbetsföra. Det leder inte heller till goda och bättre arbetsmiljöer.

I flertal vetenskapliga folkhälsoundersökningar slår man fast att stress på arbetsplatser förorsakar mer ohälsa än övriga sociala livsmönster. Det bygger på forskning och undersökningar som genomförts under många år där man fokuserar både på arbetsplatserna och det sociala livet (fritiden) utanför arbetsplatserna. Resultaten säger att skillnader i ledning och organisation har stor betydelse för sjukskrivningarnas utbredning. Det viktigaste som forskningen visar är att hälsa och ohälsa framförallt styrs av arbetsplatsens organisering och ledning.

I takt med den allt mer komplexa arbetsmarknaden, som ställer andra och tuffare krav på oss som människor, bör vi ta krafttag för att förebygga och motverka den ökande ohälsan. Därför bör en nationell handlingsplan för den goda hälsosamma arbetsplatsen med fokus på organiseringen och ledarskapet tas fram och prioriteras.

Stockholm den 20 oktober 2010

Karin Åström (S)

Eva Sonidsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-26

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)