Närståendepenning

Motion 1999/2000:Sf285 av Eskil Erlandsson och Birgitta Carlsson (c)

av Eskil Erlandsson och Birgitta Carlsson (c)
Vid svår sjukdom kan en närstående vårda den svårt sjuke
och erhålla så kallad närståendepenning. Ersättningen
utbetalas av försäkringskassan. Med svårt sjuk menas ett
sjukdomstillstånd som innebär ett påtagligt hot mot den
sjukes liv.
Följande regler gäller idag
Närståendepenning kan utbetalas under högst 60 dagar
sammanlagt för varje person som vårdas. Ansökan om
anmälan görs till försäkringskassan. Den sjuke ska lämna sitt
samtycke till vården. Till ansökan ska bifogas läkarutlåtande
beträffande den sjukes hälsotillstånd samt behov av vård och
tillsyn. Närståendepenningen är 80 % av den
sjukpenninggrundande inkomsten.
Erfarenheter
Systemet fungerar idag på ett avsett sätt där den sjuke - om
vederbörande vill - kan vårdas i hemmet av en närstående
samtidigt som såväl personella som ekonomiska resurser
avlastas från den idag hårt ansträngda offentliga
omvårdnaden. Brist är att ersättningen endast kan utbetalas
som mest för 60 dagar. Detta kan innebära att den sjuke mot
sin vilja när de 60 dagarna är förbrukade och kanske i livets
slutskede, på grund av utebliven ersättning, måste lämna den
valda vården i hemmet.
Önskvärd förändring
Närståendepenningen bör inte begränsas till 60 dagar utan
möjligheter måste ges till förlängning, självklart mot nytt
läkarutlåtande.
Följande positiva effekter skulle uppnås:
- Den sjuke skulle inte i sin utsatta position behöva oroas över att mot sin
vilja behöva lämna sin självvalda vårdform.
- Den närstående erhåller ersättning för ett arbete som ofta kan vara både
fysiskt och psykiskt krävande samtidigt som ersättningen ger en ekono-
misk stabilitet.
- Den offentliga vården avlastas såväl ekonomiskt som personellt.
- Förslaget är ekonomiskt motiverat eftersom närståendersättningen är på
ett betydligt lägre belopp än kostnaderna vid offentlig vård.- 10F- P
Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om förändring av närståendepenning.

Stockholm den 5 oktober 1999
Eskil Erlandsson (c)
Birgitta Carlsson (c)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 1999-10-05 Hänvisning: 1999-10-12 Bordläggning: 1999-10-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)