Närradion

Motion 1990/91:Kr211 av Oskar Lindkvist (s)

av Oskar Lindkvist (s)
Genom utredningen Lokalt ledd närradio har det
föreslagits att den föreningsdrivna radion skall
vidmakthållas och förstärkas. Det har också givits klara
signaler till närradioföreningarna om att de erbjuds ta ett
större ansvar i t.ex. arbetet med schemaläggning etc.
Det har däremot inte meddelats hur föreningarna skall
klara sina kostnader för radioproduktion, när konkurrensen
i mediet ökar, framför allt i storstäderna. I direktiven för
närradioutredningen fanns detta inte upptaget bland
uppgifterna. Detta trots att närradions finansiering är ett
ofta diskuterat problem bland dem som arbetar med
närradio.
Närradion brottas med ytterligare ett problem. För
Stockholms del handlar det om skillnader mellan de mindre
föreningarnas försök att med små medel göra en bra radio,
och de större organisationernas radioproduktion, där man
med större resurser konkurrerar med lokalradions utbud.
En allt större trängsel har också uppstått i
sändningsscheman på grund av att närradion har blivit ett
allt mer uppskattat medium.
Former för den etablerade närradions arbetsmetoder
och alternativa tillvägagångssätt måste finnas, för att
åstadkomma en kvalitativt bra radiomiljö, där både
föreningarnas budskap och lyssnarnas önskemål tas till
vara.
Det är av dessa skäl angeläget att precisera närradions
roll för de närmaste årtiondena. Det är också viktigt att
förstärka närradion som föreningsradio, bl.a. med förslag
enligt närradioutredningen. Detta gör att en översyn bör
göras för att ta ställning till om närradiolagen behöver
förändras, om försökskoncessioner i mån av
frekvensutrymme kan ges till vissa organisationer, samt
huruvida finansieringsproblemen kan lösas på ett
acceptabelt sätt. Exempel på hur man kan gå till väga bör
stå att finna i de övriga nordiska länderna.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om en översyn av närradions villkor.

Stockholm den 16 januari 1991

Oskar Lindkvist (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 1991-01-25 Bordläggning: 1991-02-05 Hänvisning: 1991-02-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)