Narkotikaupplysning i skolan

Motion 2005/06:Ub247 av Tobias Krantz (fp)

av Tobias Krantz (fp)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en effektivare narkotikaupplysning i skolan.

Motivering

Narkotikan blir ett allt större samhälleligt gissel. Inte minst bland ungdomar tyder en del på att det har skett, och fortsätter att ske, betydande förändringar i attityderna till narkotika. Narkotika ses i allt högre grad som ett acceptabelt alternativ till alkohol. Det är tendenser som inger mycket stark oro. Samhällets avståndstagande från narkotika måste vara kompromisslöst.

I kampen mot narkotikan är det naturligtvis viktigt att sätta in åtgärder för att begränsa tillgången. För det fordras bland annat god tillgång på poliser och ett rättsväsende som kan agera snabbt och kraftfullt. I dessa avseenden lämnar den nuvarande socialdemokratiska regeringens politik en hel del övrigt att önska.

Men det krävs också insatser för att strypa efterfrågan. I det arbetet intar skolorna med sin information och upplysning en nyckelroll. På den punkten finns det också uppenbart utrymme för förbättringar. Allt fler ungdomar reser runt i Europa och övriga delar av världen och stöter där på en annan inställning till narkotika. Undersökningar visar att tilltron till auktoriteter sjunker och att viljan att ifrågasätta i motsvarande grad ökar.

Enligt mitt förmenande måste detta leda till att upplysningen kring droger i allmänhet och narkotika i synnerhet förändras i syfte att vinna ökad effektivitet. Visst bedrivs idag på åtskilliga skolor ett modernt och framgångsrikt arbete med att förebygga att unga människor hamnar i narkotikaträsket. Men det finns också kritik mot att upplysningen på sina håll är för gammalmodig och inte anpassad till den verklighet som många av dagens ungdomar upplever. Det ger dåliga förutsättningar för att förändra attityder.

Alla synpunkter på att informationen behöver förbättras måste tas på allvar. En effektiv upplysningsverksamhet i skolan är mycket viktig. Om vi inte lyckas med att förändra ungdomars attityder tappar den samlade kampen mot narkotikan i kraft. Hela den i grunden mycket framgångsrika svenska restriktiva narkotikapolitiken riskerar att undermineras. Det får inte ske.

Stockholm den 26 september 2005

Tobias Krantz (fp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)