Narkotikamissbruket

Motion 1988/89:So208 av Maja Bäckström (s)

av Maja Bäckström (s)
Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Motion till riksdagen
1988/89 :So208

&

av Maja Bäckström (s)
Narkotikamissbruket

Mot.

1988/89

So208-214

Tråkigt nog får konstateras att narkotikamissbruket i vårt samhälle fortfar att
breda ut sig. Dessutom har det i utbudet nu kommit till nya förödande
preparat exempelvis kokain samt crack, en drog som man framställer av
kokain. Exempel från USA visar att det skapar mycket stora sociala
problem.

HIV-smitta och AIDS har gett inte minst sprutnarkomanerna en ny och
allvarlig dimension. Förhållandet att vi i vårt samhälle fortfarande har en
ohämmad prostitution har också sin del i narkotikamissbruket.

Det skall med rätta erkännas att mycket har gjorts och görs men
verkligheten säger oss att det inte räcker.

Socialtjänsten har en omfattande uppgift i att enligt den nya lagens anda ta
initiativ som en uppsökande myndighet. Många har naturligtvis hjälp med
avgiftning och rehabilitering. I detta arbete är det de drabbades egen vilja
och ambition att sluta med sitt missbruk som är det viktiga, det borgar för gott
resultat.

Som motionär men också som medmänniska vill jag peka på att det kan
vara en brist i systemet av åtgärder att det för många, av olika skäl, uppstår
långa väntetider mellan initierandet av planerade åtgärder och behandling.
Anledningen till detta kan sökas på många områden men man kan misstänka
att resurstilldelningen är för ringa med utgångspunkt från det stora behovet.
Är det så blir naturligtvis följden fördröjning i vårdkedjan. Platsantalet
stämmer måhända inte gentemot behovet.

Med utgångspunkt från värdet för gott resultat i missbrukarens motivation
borde naturligtvis nödiga samhällsinsatser kunna stå till buds med mycket
kort varsel. Till synes är det inte så.

Måhända borde samhället i högre grad använda sig av enskilda, ideella
organisationer som innehar tillstånd från länsstyrelserna - Hem för Vård
eller Boende - och som med kort varsel kan gå in snabbt och erbjuda den
behövande behandling som komplement oftare.

Jag är naturligtvis medveten om att dessa organisationer kan representera
olika bakgrund och metod men för mig är det gemensamma det viktiga,
nämligen resultatet som visar på en hög rehabiliteringsprocent - upp till 50 %
drogfria efter behandling i dessa organisationer.

1

1 Riksdagen 1988189.3 sami. NrSo208-214

Hemställan

Med hänvisning till det ovan anförda hemställs

att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vikten av att
man i kampen mot narkotikamissbruket som komplement till samhällsinsatserna
i högre grad använder sig av de enskilda ideella
organisationernas tjänster.

Stockholm den 17 januari 1989

Maja Bäckström (s)

Mot. 1988/89
So208

2

Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 1989-01-25 Bordläggning: 1989-02-01 Hänvisning: 1989-02-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)