Näringspolitik

Motion 2018/19:156 av Josef Fransson m.fl. (SD)

av Josef Fransson m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om näringspolitikens inriktning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverigedemokraterna är ett i grunden marknadsliberalt och handelsinriktat parti. Vi prioriterar skapandet av ett gott näringslivsklimat för att såväl nya som gamla företag ska kunna verka och växa och att Sveriges anor som en innovationsdriven nation ska fortleva. Det är entreprenörer som skapar nya affärsmöjligheter och som lägger grunden för nya innovativa företag i Sverige. Vi vill se tydliga och långsiktiga spelregler för hela näringslivet, för såväl stora som små företag och det är angeläget att företagen ges möjligheter att verka på en marknad med tydliga ramverk men utan onödigt regelkrångel. Det är så vi bygger framtidens välstånd.

Svensk industri

Sveriges industriföretag är vitala för den svenska ekonomin och välfärden. I miljöerna kring industrin växer många av framtidens företag fram. På industriområdet har Sverigedemokraterna presenterat en industristrategi med en lång rad sammanhängande förslag med målet att stoppa flykten utomlands av, samt återta, industrijobb. Detta vill vi åstadkomma genom strategiskt viktiga vägval och prioriteringar och vi arbetar konsekvent för att få upp dessa frågor på den politiska dagordningen.

Regelbördan

För näringslivsklimatet som helhet bedriver vi en offensiv politik för att förenkla regelbördan och minska de administrativa kostnaderna för landets företag. Vi vill ställa större krav på konsekvensutredningarna vid införande av nya regler och vill vidare se ett systematiserat arbete med att ta bort regler där kostnaderna överstiger nyttan och där näringslivsorganisationerna ska få ett formaliserat mandat att sätta agendan.

Små och medelstora företag

De flesta nya arbetstillfällena skapas i just växande småföretag och det är dessa företag som har stått för en stor del av sysselsättningstillväxten under tidigare högkonjunkturer. Småföretag har alltså en nyckelroll för Sveriges väg mot ökad sysselsättning och minskad arbetslöshet. Det är vår uppfattning att näringspolitiken därför bör inriktas på att ta bort de hinder som finns för att därigenom få fler små företag att starta och växa. Vi förordar därför generella satsningar på små och medelstora företag, vilket kommer att gynna alla branscher och företagare.

Energi

För ett konkurrenskraftigt näringslivsklimat i Sverige är tillgång till och pris på energi helt centralt. På detta område ser vi hur trendlinjerna pekar åt fel håll och Sverige riskerar stora bakslag kopplat till en oansvarig och ideologiskt driven energipolitik. Energipolitiken måste bidra till att det levereras elkraft med hög leveranssäkerhet till konkurrenskraftiga priser, vilket är en utgångspunkt som är helt central i vår energipolitik.

Skatterna

I en värld med globala värdekedjor påverkas företagens konkurrenskraft direkt av skattenivåerna. Sänkta skatter kommer i många fall därmed att öka skatteintäkterna, såväl som företagens vinster. Skattepolitiken måste därför syfta till konkurrenskraftiga skatter som inte avviker från omvärlden på ett sätt som försvårar för företagande i Sverige.

Kapitalförsörjning

Det är angeläget med en fungerande kapitalförsörjning så att nya och expanderande företag inte bromsas. Svensk ekonomi är beroende av att dessa företag skapar nya arbetstillfällen och vår politik stärker deras kapitalförsörjningsmöjligheter genom t.ex. förbättrade möjligheter till personaloptioner och höjt investeraravdrag. Bristande kapitalförsörjning brukar drabba företag i avfolkningsorter hårdare varpå vi ser behovet av en nationell marknadskompletterande fond med låga avkastningskrav som kan bistå med expansionslån.

Utbildning

Utbildningspolitiken är avgörande för att företag ska få tag på rätt kompetens. Vi vill se en prioritering av de naturvetenskapliga ämnena. När det gäller kompetensförsörjning behövs strukturer och ett förenklat regelverk som gör det möjligt att rekrytera högutbildad arbetskraft på den internationella marknaden.

Forskning

Forskningen är central för näringslivets utveckling, och tillräckliga resurser måste avsättas och användas så att forskningen stärker näringslivet. Vi har under det senaste decenniet sett tecken på att en del företagsforskning lämnar landet för att i stället etablera sig utomlands. Det är en allvarlig signal om att miljön för forskning inom företagsvärlden inte är den bästa. Vi bör se över skattenivåerna för att gynna inhemsk företagsforskning. Vi bör även se över regelverket för att säkerställa att inte regler hämmar, utan stimulerar, inhemsk företagsforskning.

Infrastruktur

För att näringslivet ska fungera väl krävs också omtag när det gäller infrastrukturen. Gods måste kunna transporteras och personal måste kunna ta sig till arbetet. Här ser vi att större infrastrukturprojekt i högre utsträckning behöver ställas mot varandra tidigt i beredningsarbetet så att man prioriterar de mest lönsamma investeringarna.

Handel

Vi tror på och framhåller vikten av frihandel. Sverige är ett exportberoende land och det är av yttersta vikt att politiken bidrar till att svenska företag kan verka på den internationella marknaden på ett konkurrenskraftigt sätt. Genom att aktivt förespråka frihandel samtidigt som vi säkerställer att de handelsavtal vi ingår prioriterar en reell tillväxt för Sverige kan vi stärka vår ställning globalt. Vi ser även handel som ett demokratiarbete där djuretik, CSR och miljöaspekter bör vägas in.

Josef Fransson (SD)

Mattias Bäckström Johansson (SD)

Tobias Andersson (SD)

Eric Palmqvist (SD)

Charlotte Quensel (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-10-23 Granskad: 2018-10-23 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)