Näringspolitik för tillväxt

Motion 1992/93:N281 av Ingvar Carlsson m.fl. (s)

av Ingvar Carlsson m.fl. (s)
Sammanfattning

Den ekonomiska kris som nu råder, med en förväntad
fallande bruttonationalprodukt (BNP) tredje året i rad, är
också en industrikris. Den svenska industriproduktionen
har på några år fallit med omkring 15 % och
industrisysselsättningen har minskat med över 200 000
personer. Nedgången är lika stor som under vissa år under
1920- och 1930-talen, då vår ekonomi gick in i depression.

De problem som svenskt näringsliv nu har består av
såväl kortsiktiga som långsiktiga delar. Till de kortsiktiga
problemen hör bl.a. den dramatiska sänkningen av inhemsk
efterfrågan. Det mer långsiktiga problemet gäller svensk
industris konkurrensförmåga i vid mening.

De näringspolitiska insatserna måste göras på bred front
och med olika tidsperspektiv. I det korta perspektivet
framstår
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 1993-01-26 Bordläggning: 1993-02-09 Hänvisning: 1993-02-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (26)