Nämndemännens ersättning

Motion 2003/04:Ju300 av Margareta Pålsson (m)

av Margareta Pålsson (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att ersättningen höjs i paritet med andra ersättningar för förtroendemannauppdrag.

Motivering

De flesta som ställs inför domstol är under 40 år, men medelåldern hos nämndemännen är cirka 60 år. I rättegångsbalken stadgas att nämndemännen skall ha en allsidig sammansättning som speglar samhällsstrukturen. Men det är inte bara yngre människor som saknas, det är dessutom alldeles för få invandrare och kvinnor bland lekmannadomarna.

Medborgarna som tjänstgör som nämndemän, skall ha stor eloge för den samhällsinsats de utför. Det är naturligtvis inte deras insatser som är problemet. Problemet är att de yngre inte har tid eller lust att ta vid.

Kan ersättningen för uppdraget bidraga till att rekryteringen av yngre nämndemän är svår? En nämndeman får 300 kronor per sammanträdesdag. Går han/hon miste om en arbetsinkomst, så blir de dessutom kompenserade för det. Men det innebär att ersättningen för nämndemannauppdraget är betydligt lägre än för andra förtroendeuppdrag och det försvårar troligen rekrytering av yngre, förvärvsarbetande personer.

Stockholm den 1 oktober 2003

Margareta Pålsson (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2003-10-07 Hänvisning: 2003-10-15 Bordläggning: 2003-10-15

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)