Nämndemän vid Sveriges domstolar

Motion 2003/04:Ju288 av Agneta Lundberg och Kerstin Kristiansson Karlstedt (s)

av Agneta Lundberg och Kerstin Kristiansson Karlstedt (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att arbeta för att nämndemännen i Sveriges domstolar utgör en så representativ sammansättning som möjligt vad gäller Sveriges befolkning.

Motivering

Politik är att bygga samhället. Politik är även att värna samhället.

Lite tillspetsat kan man säga att politiker bygger samhället och domstolarna värnar samhället och rättssäkerheten. Att bygga och värna samhället är lika viktigt.

Det är angeläget att de förtroendevalda i vårt rättssystem, nämndemännen, utgör en så representativ sammansättning vad gäller Sveriges befolkning som möjligt. Den breda representationen av lekmän är betydelsefull för rättsskipningen. Det är därför av yttersta vikt att arbeta för att alla kan ta sitt medborgaransvar oavsett ålder, kön och sysselsättning och ta på sig förtroendeuppdraget att vara nämndeman.

Stockholm den 30 september 2003

Agneta Lundberg (s)

Kerstin Kristiansson Karlstedt (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2003-10-07 Hänvisning: 2003-10-15 Bordläggning: 2003-10-15

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)