Namnändring av Försvarsmedicincentrum i Göteborg

Motion 2016/17:2171 av Johan Büser (S)

av Johan Büser (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att undersöka möjligheterna att ersätta namnet Försvarsmedicincentrum (FömedC) i Göteborg med ett mer ändamålsenligt namn som motsvarar befintlig verksamhet i enlighet med önskemål, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Försvarsmedicincentrum (FömedC) är ett försvarsmaktsgemensamt centrum inom Försvarsmakten som verkat sedan 2006. Förbandets stab är förlagd inom Göteborgs garnison i Göteborg i Västra Götaland. Centrumet bildades 2006 genom en sammanslagning av Flygmedicincentrum (FMC), Dykeri och Navalmedicinska Centrum (DNC) samt Försvarsmaktens sjukvårdscentrum (FSC). Syftet var att samla kompetensen inom försvarsmedicin inom en organisation. DNC ligger fysiskt kvar i Karlskrona under MarinB men marinöverläkaren finns hos FömedC i Göteborg.

Innan sammanslagningen bar organisationen namnet Försvarsmaktens sjukvårdscentrum, FSC, vilket i sig bildades 1994 genom en sammanslagning av Försvarets sjukvårdsstyrelse (SjvS) Karlstad, Försvarets sjukvårdshögskola (FSjvHS) Stockholm, delar av Underhållsskolan (US) Skövde och Marinens sjukvårdsskola. Genom försvarsbeslutet 2004 beslutades att omlokalisera FSC till Göteborgs garnison.

Idag innehåller FömedC två kärnverksamheter – försvarsmedicin och Elfsborgsgruppen. Elfsborgsgruppen tillkom inom FömedC efter att Södra militärdistriktet lades ned 2005 (även det ett resultat av försvarsbeslutet 2004). Men det finns även verksamheter vid garnisonen inom hamnskydd, sjöövervakning och sjösäkerhet.

Idag är verksamheten vid Göteborgs garnison väl utvecklad och lyckas attrahera personal. Däremot är namnet och förkortningen (FömedC) olyckliga. Dels riskerar det att bli otydligt och inte på riktigt beskriva den breda verksamhet som utförs. Den försvarsmedicinska delen beskriver nämligen endast en delmängd av verksamheten i sin helhet. Dels kan namnet bidra till förvirring såväl internt som externt, d v s både i Försvarsmakten och bland allmänheten. Eftersom ett övergripande mål för Försvarsmakten länge har varit att vi ska ha ett folkligt förankrat försvar är det därför olyckligt.

Därför skulle ett namnbyte på ett bättre sätt kunna beskriva verksamheten. Ett förslag skulle kunna vara Göteborgs regemente med en eventuell komplettering med ett namn som innehåller försvarsmedicin. I framtagandet av nytt namn är det självklart viktigt att ledningen för Göteborgs garnison deltar. Ett namnbyte skulle säkerligen uppskattas av befintlig personal och ledning, av invånarna i Göteborg och av Försvarsmakten i sin helhet där namn som kopplas till just stadsnamnet redan är förekommande.

Johan Büser (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-05 Granskad: 2016-10-05 Hänvisad: 2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)