med anledning av prop. 2013/14:47 Några ändringar på tryck- och yttrandefrihetens område

Motion 2013/14:K5 av Björn von Sydow m.fl. (S)

av Björn von Sydow m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen att den del av förslaget som innebär att det territoriella tillämpnings­området för tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihets­grundlagen inskränks genom att det i grundlagarna anges att en skrift eller teknisk upptagning inte ska anses utgiven i Sverige enbart på den grunden att den skickas härifrån till mottagare i utlandet, bör belysss ytterligare i enlighet med vad som anges i motionen.

Motivering

I regeringens proposition föreslås en ändring i lagstiftningen som innebär att det territoriella tillämpningsområdet för tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihets­grundlagen inskränks genom att det i grundlagarna anges att en skrift eller teknisk upptagning inte ska anses utgiven i Sverige enbart på den grunden att den skickas härifrån till mottagare i utlandet.

Mot bakgrund av de remissvar som har inkommit med anledning av Yttrandefrihets­kommitténs betänkande anser vi att det inte kan anses vara tillräckligt utrett vilka konsekvenser detta förslag kan innebära. Svenska Journalistförbundet och Tjänstemännens Centralorganisation (TCO) har i sina remissyttranden befarat att detta kan medföra att Sverige tvingas att lämna bistånd trots att ingripandet skulle strida mot grundläggande demokratiska rättigheter.

Vi delar remissinstansernas invändning om att det inte kan anses helt klarlagt om ändringen kan innebära att Sverige till t.ex. med stöd av den föreslagna lagstiftningen kan tvingas till internationellt rättsligt bistånd till ett land som vill ingripa straffrättsligt på en grund som vi anser strider mot grundläggande demokratiska rättigheter. Vi menar att det bör ytterligare klarläggas vad det får för konsekvenser när tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen inte gäller utan allmän lag träder in. Denna osäkerhet bör belysas ytterligare under den fortsatta behandlingen i konstitutionsutskottet innan ett förslag om ändring i grundlagarna beslutas av riksdagen.

Stockholm den 4 december 2013

Björn von Sydow (S)

Phia Andersson (S)

Billy Gustafsson (S)

Hans Ekström (S)

Hans Hoff (S)

Helene Petersson i Stockaryd (S)

Lena Sommestad (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-12-04 Bordläggning: 2013-12-06 Hänvisning: 2013-12-09

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)