Myndigheternas informationssäkerhet

Motion 2021/22:1078 av Edward Riedl (M)

av Edward Riedl (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över offentlig förvaltnings arbete med informationssäkerhet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering 

Under de senaste åren har det vid flertalet tillfällen framkommit att svenska myndigheters arbete med informationssäkerhet är bristfälligt. Ofta hanterar svenska myndigheter känslig information som absolut inte får komma i händerna på exempelvis främmande makt eller den organiserade brottsligheten. I takt med att den internationella terrorismen växer sig starkare och att informationskrigföring används som ett sätt att destabilisera suveräna stater måste hela det svenska samhället stärka sin försvarsförmåga.

Ett tydligt ledarskap är grunden för att offentlig förvaltnings informationssäkerhet ska kunna stärkas och det är därför viktigt att regeringen tar ledningen i det avseendet. Givet den många gånger mycket känsliga karaktären på den information som svenska myndigheter hanterar kan betydande krissituationer uppstå om hanteringen inte sker varsamt. Detta blev extra tydligt under sommaren 2017 då säkerhetsskandalen på Transportstyrelsen uppdagades och visar tydligt vikten av att informationssäkerheten tas på största allvar på samtliga politiska nivåer, med utgångspunkt i Regeringskansliet.

Även kunskap är en viktig faktor för att klara av att hålla en tillräckligt hög nivå kring informationssäkerheten. I sin granskning av Transportstyrelsens informationshantering konstaterade justitierådet Thomas Bull att situationen uppstått som en följd av bristfällig kunskap om vilka uppgifter myndigheten har i sitt förvar samt hur dessa bör hanteras. Både kunskaps- och kompetensbristen måste därför ses över och åtgärdas.

I takt med att samhället digitaliseras i allt snabbare takt stärks vikten av en god informationssäkerhet. Regeringen bör därför se över myndigheternas informationshantering för att så snabbt som möjligt stärka informationssäkerheten på statlig nivå.

Edward Riedl (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-29 Granskad: 2021-09-30 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)