Musik i Skåne

Motion 1997/98:Kr278 av Börje Nilsson m.fl. (s)

av Börje Nilsson m.fl. (s)

Musik är en av de kulturformer som engagerar de flesta människor. Runt om oss hör vi dagligen musik från radio, CD m.m. Musik är en del av våra liv. Sverige har under ett antal år växt fram till en ledande musiknation och för det kan vi tacka den kommunala musikskolan. Den har fostrat många av dagens både kända och okända musiker. Men för musiklivet handlar det inte bara om att ge så många som möjligt en bra grund att stå på, det måste även finnas en arbetsmarknad som gör att ungdomar vill och kan satsa på en musikalisk framtid.

I budgetpropositionen har regeringen dragit ner anslaget till länsmusiken. Länsmusiken läggs in i samma bidragssystem som andra regionala kulturinstitutioner och det har vi inget emot. För Musik i Skåne innebär neddragningen ett minskat anslag under 1998 med 2,3 miljoner kronor.

Musik i Skåne har under de senaste åren genomgått en stor förändring. I stället för att arbeta med fasta ensembler har de övergått till att jobba utifrån en liten fast bas och med frilansmusiker. Detta har lett till att på fem år har antalet föreställningar ökat från 800 till 2 700. I enlighet med de musikpolitiska utgångspunkterna som legat till grund för länsmusiken har man speglat alla delar av det regionala musiklivet och det konstnärliga innehållet har präglats av bredd och mångfald.

För Musik i Skåne har det varit viktigt att hitta en struktur som innebär flexibilitet och att få ut så mycket som möjligt av de satsade resurserna oavsett om produktionerna är riktade mot barn och ungdom – som är Musik i Skånes huvudinriktning – eller interna och offentliga konserter.

Musik i Skåne har också ett brett samarbete med amatörmusiklivet, musik- och kulturskolorna, Musikhögskolan i Malmö, sommarfestivalerna, kom­mun­erna m.m.

Vi har uppfattningen att Musik i Skåne just har hittat den struktur på arbetet som efterlystes i kulturutredningen och i regeringens kultur­proposition 1996/97:3 om kulturpolitik. Därför bör anslagen omfördelas inom utgiftsområde 17 så att anslaget till Musik i Skåne ökas med 2,3 miljoner kronor.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs

att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om anslag till Musik i Skåne.

Stockholm den 3 oktober 1997

Börje Nilsson (s)

Marie Granlund (s)

Lena Larsson (s)

Ronny Olander (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 1997-10-06 Hänvisning: 1997-10-10 Bordläggning: 1997-10-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)