Motverkande av illegal handel med alkohol efterlyses

Motion 2010/11:Ju426 av Per Åsling (C)

av Per Åsling (C)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av kraftfulla åtgärder för att motverka den illegala handeln med alkoholvaror som pågår runt om i hela landet.1

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att stärka stödet till tull och polis för att stävja den organiserade smugglingen och vidareförsäljning av alkohol.

1 Yrkande 1 hänvisat till SoU.

Motivering

Ungefär hälften av all sprit som konsumeras i landet köps från andra källor än Systembolaget. Det innebär att den registrerade alkoholkonsumtionen måste beaktas i relation till ett stort mörkertal. Den oregistrerade alkoholkonsumtionen kanaliseras till svenska medborgare genom så kallad privatinförsel och i allt högre grad av organiserade brottssyndikat.

Sett till privatinförseln har Tullverket konstaterat att alkoholmängden som förs in under förevändning att den är avsedd för privatbruk i regel är stor och att det ser en betydande ökning i storleken på de beslag som görs. En genomsnittstransport av alkoholprodukter som stoppas innehåller 100–200 liter sprit.

Att den organiserade spritsmugglingen är en stor affärsgren inom den kriminella världen är oomtvistat, stod att läsa i Dagens Industri i ett reportage i mitten av september. Smuggeltrafiken har blivit en del av samhällsstrukturen. Polis och tull menar samtidigt att den illegala handeln med alkohol endast utgör ett segment i den organiserade brottslighetens samlade sortiment. Smugglingen av cigaretter, narkotika, tabletter, vapen eller lyxbilar är andra typer av varor som är nära sammanhängande med den illegala alkoholhandeln. Även djur- och människohandel ingår i smugglarnas repertoar. Att köpa smuggelsprit eller piratkopior av märkeskläder innebär ofta ekonomiskt stöd till kriminella nätverk, skriver polisen i sin årsberättelse 2009.

Den samlade kriminella verksamheten som opererar både över nationsgränserna och inom landet kan därmed motiveras till att öka sina ansträngningar riktade mot den svenska marknaden. Riskerna för att åtalas och bli fällda är samtidigt mycket små. Enligt officiella siffror förmår Tullverket endast förhindra en bråkdel av den alkohol som förs in illegalt i landet. Ändå beslagtar tullen i Skåne varje år smuggelsprit motsvarande vad som ryms i 100 långtradare. Enligt Tullverket beslagtar man 80 000–100 000 liter sprit årligen i hela landet, vilken tullen uppskattar vara cirka 1 procent av det totala illegala införseln. Den enorma mängden beslagtagen alkohol är således bara toppen på ett isberg.

Det måste bli mindre lönsamt att sälja svartsprit. Inga enskilda åtgärder kommer att lösa problemet. Istället behövs en rad olika insatser. En samordning mellan berörda myndigheter måste komma till stånd snarast. Regeringen bör även prioritera insatser mot alkoholsmugglingen genom att öka resurserna till polis och tull för det ändamålet.

Stockholm den 25 oktober 2010

Per Åsling (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-27

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)