Motsägelsefull lagstiftning kring buller

Motion 2013/14:C319 av Isak From och Tomas Nilsson (S)

av Isak From och Tomas Nilsson (S)
S2056

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om oklara regelverk.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av samordning mellan myndigheter.

Motivering

Det finns i dag en motsägelsefull lagstiftning kring buller. När en lastbil med malm, timmer eller styckegods till en industri kör på vägen i en centralort klassas motorljudet som trafikbuller. Den som vill bygga bostäder intill vägarna måste förhålla sig till Boverkets regelverk som gör gällande att lastbilens ljud knappt får höras inne i bostaden. Detta är ett rimligt krav som oftast går att leva upp till tack vare modern byggteknik.

När samma lastbil sen kör in på sågverksområdet klassas motorljudet istället som industribuller – Naturvårdsverkets betydligt strängare regelverk från 1978 börjar gälla. Bullernivån mäts dessutom inte längre inomhus, utan vid husfasaden. Enligt Naturvårdsverket ska boende kunna sitta ute med sin kaffekopp vid den sida av huset där det låter mest – även om bostaden ligger mitt i en tätort och även om det är tyst på andra sidan huset.

Socialdepartementet och Miljödepartementet har gett Naturvårdsverket och Boverket i uppdrag att samordna sina respektive regelverk. Men allt tyder på att verken inte kommer att komma överens, de har diskuterat bullerfrågan utan framgång under flera år. Oklarheten omkring regelverken skapar problem i vardagen för både privatpersoner och företagare. Det är därför angeläget att den samordning som pågår snarast hittar en lösning för att bringa klarhet i frågan. Som exempel vill Setras sågverk i Malå öka produktion med ett skift till men de har svårt att få ett tillstånd på grund av den nuvarande produktionen när bullerreglerna ser ut som nämnts ovan.

Att regelverken förordar olika nivåer på buller om det är på vägen eller inne på industriområdet och det dessutom är olika myndigheter som är med i processen med tillstånden för verksamheten gynnar varken jobben eller miljön. Myndigheterna behöver samarbeta och samordna sig mer än vad som görs i dag.

Stockholm den 20 september 2013

Isak From (S)

Tomas Nilsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-03
Yrkanden (2)