Motorvägsutbyggnader m.m.

Motion 1992/93:T205 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)
Kommunikationerna mellan de tre största orterna i
landet Stockholm--- Göteborg--Malmö sammanbinds och
fungerar idag med europavägarna E20, E4 och E6 med den
viktiga riksvägen 40 som ett komplement för sträckan
Stockholm--Göteborg. Inom triangeln och i dess
omedelbara närhet bor huvuddelen av landets befolkning.
Här finns betydande universitet och högskolor, industri,
förädlingsindustri, handel och kommunikationer med
övriga Europa. De största hamnarna återfinns i städer som
berörs av triangeln. Staten skall prioritera dessa vägar.
När det gäller E6:an genom Bohuslän så spelar den inte
bara en avgörande roll för den västsvenska industri- och
transportstrukturen, utan är också i praktiken den enda
landförbindelsen mellan Norge och EG. Staten skall även
prioritera denna väg.
1989 föll muren i Berlin. 70 år av socialistisk diktatur
försvann i stort sett över en natt. Under sjuttio år som den
socialistiska eran bestod i öster skrev vi svenskar om vår
geografibok. För Sverige och svenskarna upphörde
länderna på andra sidan Östersjön att existera. Existerade
länderna för någon så gjorde de det bara som en politisk
fara.
Historien kommer att få rätt även denna gång. Östersjön
som tidigare bara har betraktats som ett hinder, kommer att
i fortsättningen betraktas som en infrastrukturresurs.
Upplösningen av gränserna i öst öppnar möjligheter för
samarbete och utveckling. Idag läggs grunden till kanske en
av Europas mest lovande framtidsmarknader --
Östersjöregionen -- med mer än 50 miljoner människor, 50
storstäder och 100 universitet.
Emellertid är den landbaserade infrastrukturen i Sverige
något eftersatt i sydöstra Sverige. Det måste därför till en
tankeändring hos våra planerare att återigen satsa på
infrastrukturen mot en kommande gigantisk marknad på
andra sidan Östersjön. Att ta en lång omväg via
Öresundsbron samt att dessutom betala dyra vägavgifter i
Tyskland är inte realistiskt. Det kommer enligt vårt scenario
att gå snabba färjor från flera olika hamnar längs ostkusten.
Tyvärr är läget än värre på andra sidan Östersjön i de
baltiska staterna, Polen och Ryssland. Infrastrukturen i
kustområdena är mycket eftersatt och ibland obefintlig. Det
är därför av yttersta vikt att vi svenskar förstår att vi måste
hjälpa våra grannar med att förbättra sin infrastruktur,
speciellt i kustområdena.
Riktat bistånd till att skapa en välståndsutvecklande
infrastruktur i våra grannländer är inte bara en ekonomisk
fråga utan kan vara en fråga om demokratins vara eller icke
vara. Kommer inte välståndet snart till dessa länder kan
man mycket väl tänka sig att de mörka krafter som ännu
finns kvar, åter tar makten från ett frihetsälskande folk.
Vi har fått informationer om att vissa länder gärna skulle
vilja ha Sverige som en bas för sin handel med de baltiska
staterna, Polen och Ryssland. Med de rätta
kommunikationerna samt att vi numera har en bättre
kostnadsnivå kan Sverige göras till en utvecklingsmotor för
vår del av världen.
Sveriges regering borde uppmuntra och marknadsföra
Sveriges hamnar och flygplatser i utlandet som utmärkta
och säkra utgångspunkter för handel med de baltiska
staterna, Polen och Ryssland.
För Sverige i tiden!

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att vid infrastrukturplanering
prioritera medel till motorvägstriangelutbyggnaden mellan
våra storstäder Stockholm--Göteborg--Malmö,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att vid infrastrukturplanering
prioritera medel till motorvägsutbyggnaden E 6 mellan
Ljungskile och Norge,
3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att vid infrastrukturplanering av
vägar och järnvägar återigen prioritera infrastrukturen i den
sydöstra delen av Sverige som kommer att bli porten mot en
gigantisk marknad,
4. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att anslå biståndsmedel till de
baltiska staterna för att hjälpa till att bygga upp den
kustnära infrastrukturen för både de baltiska staternas och
vår egen del,1
5. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att anslå biståndsmedel till Polen
för att hjälpa till att bygga upp den kustnära infrastrukturen
för både Polens och vår egen del,1
6. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att anslå biståndsmedel till
Ryssland för att hjälpa till att bygga upp den kustnära
infrastrukturen för både Rysslands och vår egen del,1
7. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att marknadsföra Sveriges
hamnar och flygplatser i andra länder som säkra
utgångspunkter för handel med de baltiska staterna, Polen
och Ryssland.1

Stockholm den 20 januari 1992

Ian Wachtmeister (nyd)

Bert Karlsson (nyd)

Kenneth Attefors (nyd)

Peter Kling (nyd)
1 Yrkandena 4--7 hänvisade till UU.
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 1993-01-26 Bordläggning: 1993-02-09 Hänvisning: 1993-02-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (12)