Motorvägsbygget Örebro--Köping

Motion 1992/93:T326 av Gudrun Norberg (fp)

av Gudrun Norberg (fp)
Regeringens kraftiga satsningar på infrastrukturen är
berömvärd. Dessa är särskilt viktiga av främst tre skäl; de
skapar sysselsättning i branscher som är hårt pressade av
arbetslöshet i rådande lågkonjunktur, de förnyar
infrastrukturen och de höjer kvalitetsnivån -- och därmed
trafiksäkerheten -- på ett eftersatt väg- och bannät i landet.
Situationen på byggarbetssidan är katastrofal.
Byggarbetslösheten ökade med 5,1 procent på en månad
och är nu uppe i 25 procent för hela landet. I Örebro och
Västmanlands län är byggarbetslösheten över 30 procent.
Påståenden att vägbyggnation inte skapar särskilt många
arbetstillfällen är ointressanta i detta akuta läge. Varje ny,
eller tillfällig, arbetsplats är oerhört värdefull för de berörda
i en tid då arbetslösheten är högre än någonsin tidigare.
Vägverkets planer på ombyggnad av E18/E20 till
motorväg ligger, för etappen Köping--Örebro, i tiden år
1995-2000. Dessa planer borde tidigareläggas ur flera
aspekter än sysselsättningen.
Sträckan Örebro--Arboga är en mycket olycksdrabbad
väg. Europavägarna E18 och E20 länkas ihop på denna
cirka 4 mil långa led. Trafikintensiteten är hög och vägen
inbjuder utseendemässigt till höga farter och många
omkörningar, trots att det är en 90-väg.
Vägrenarna är emellertid smala och ojämna varför
olyckor i samband med omkörningar är mycket vanliga. Ur
trafiksäkerhetssynpunkt är just sträckan Örebro--Arboga
ökänd som en ''olycksväg''.
Möjligen kan en bidragande orsak vara den mycket
smala E18 mellan Köping och Arboga. Där anpassar sig
trafiken till en avvaktande hållning vad gäller omkörningar
av särskilt långtradare. När Arboga passerats förefaller
vägen mot Örebro som mindre riskfull för omkörningar,
men bilisterna upptäcker för sent att vägen inte tillåter
många bilar i bredd. Den har också ett flertal backkrön och
kurvor med obefintlig sikt.
Frågan är hur många ytterligare svåra olyckor som skall
ske innan vägen blir ombyggd? Regeringens satsningar på
infrastrukturen borde skynda på Vägverkets ambitioner.
Det är inte acceptabelt att Vägverket inte kan revidera sina
ombyggnadsplaner så att vägbyggena kommer igång
fortare. Detta gäller särskilt sträckan E18/E20 Örebro--
Arboga och E18 Arboga--Köping.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen hos regeringen begär att Vägverket får i
uppdrag att tidigarelägga motorvägsbygget Örebro--
Köping.

Stockholm den 25 januari 1993

Gudrun Norberg (fp)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 1993-01-26 Bordläggning: 1993-02-09 Hänvisning: 1993-02-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)