Motorväg mellan Stockholm och Göteborg

Motion 2009/10:T495 av Holger Gustafsson m.fl. (kd, c, m, fp)

av Holger Gustafsson m.fl. (kd, c, m, fp)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att prioritera utbyggnaden av E20 till motorväg.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör ta initiativ till att hela E20 av EU får TEN-klassning (och därmed påskynda projektering och produktion av den återstående delen av E20:s utbyggnad till motorväg mellan Stockholm och Göteborg).

Motivering

I ett globalt miljöperspektiv med starka krav på klimatförbättringar är en långsiktigt hållbar infrastruktur en förutsättning. Rationella transportmöjligheter är av särskilt stor betydelse för Sverige som har stora avstånd i landet och ett perifert läge i förhållande till Europas centrum. Utbyggnaden och anpassningen av infrastrukturen bör ske utifrån en flödesstrategi där tyngdpunkten ligger på att utveckla de mest betydelsefulla transportstråken.

Statens institut för kommunikationsanalys anger E20 som en av Sveriges fyra viktigaste transportvägar, som är av extra stor betydelse inför framtiden (”Stråkanalyser för godstransporter”).

Alliansregeringen har lagt fram en infrastrukturproposition. Vi förutsätter att utbyggnaden av E20 till motorväg kommer att prioriteras. E20 genom Skaraborg är den svagaste länken mellan Stockholm och Göteborg. Regeringens ekonomiska satsning måste nu destineras till E20 som nationellt transportstråk, för att fullfölja motorvägen mellan Sveriges två största städer samt ge förutsättningar för en mer klimateffektiv trafik till och från Göteborgs hamn.

Industri och arbetsmarknad

E20 är, enligt Vägverket, Sveriges viktigaste vägförbindelse för transporter mellan västkusten och Bergslagen/Mälardalen/Stockholmsområdet. Dessutom fungerar E20 som förbindelseled för transittrafik mellan Finland och Danmark och vidare till europeiska kontinenten via Nordens enda transoceana hamn – Göteborgs hamn.

Västsverige är en av landets viktigaste tillväxtregioner. Sveriges fyra viktigaste exportindustrier, verkstads-, transport-, kemi- och tekoindustrin, står tillsammans för en majoritet av Sveriges export. Dessa industrier är transportintensiva och starkt beroende av en effektiv fyrfältsväg.

Inom en radie av 30 mil från Göteborg finns hälften av Skandinaviens industrikapacitet, och en stor del av Sveriges totala hamngodsflöde passerar Göteborgs hamn. Transporter till och från hamnen sker i huvudsak genom transporter på E20.

Kring E20 finns många företag som är beroende av snabba kommunikationer. De stora företagens syn på E20 visar att vägen inte alls uppfyller kraven rörande leveransprecision och säkerhet. En utebliven satsning skulle utan tvekan innebära en systematisk utflyttning av de mest betydande företagen till länder som bättre kan tillgodose deras krav på infrastruktur.

Näringslivet är beroende av E20 för sin utveckling och konkurrenskraft där bland annat trafiksäkra och pålitliga transporter har stor betydelse.

Trafiksäkerheten och miljön

E20 tillhör de mest olycksdrabbade Europavägarna i Sverige. Den allvarliga olycksbilden beror framför allt på ett stort inslag av tung trafik och långsamgående fordon kombinerat med många plankorsningar. Dessutom påverkar självklart vägens dåliga profil med många nivåsvackor olycksstatistiken. En motorvägs- och fyrfältsstandard skulle, enligt Vägverket, reducera antalet dödade och skadade med 350 personer på fem år.

Allt fler vajerräcken och ett stort och ökande antal fartkontrollkameror skapar en ryckig och miljöovänlig trafik. Ur ett miljöperspektiv skulle en ombyggnad medföra positiva klimatföljder. En modernt utbyggd väg med mindre kuperad profil bidrar till jämnare trafik. En motor- och fyrfältsväg skulle innebära en jämnare hastighet utan upprepade inbromsningar och accelerationer. Detta innebär också mindre avgas- och koldioxidutsläpp. Dessutom transporteras mycket farligt gods på E20, vilket är ett starkt skäl för att öka säkerheten.

Med EU som partner

E20 är klassad av EU som TEN-väg (Trans-European Network) från Stockholm ner till Örebro. Resterande del av E20 från Örebro till motorvägen före Göteborg bör av EU klassas som TEN-väg.

E20 är Sveriges och även en av Finlands viktigaste transportleder till Göteborgs hamn.

Med hela E20 klassad som TEN-väg utgår ekonomiskt stöd från EU för delar av projekteringen (upp till 50 %) och även för delar av utbyggnadskostnaderna (ca 10 %). Totalt kan det enligt tidigare uträkningar röra sig om ca 700 miljoner för E20.

Regeringen bör ta initiativ till att hela E20 genom Sverige av EU får TEN-klassning och därmed påskynda projektering och produktion av den återstående delen av E20:s utbyggnad till motorväg mellan Stockholm och Göteborg.

Stockholm den 2 oktober 2009

Holger Gustafsson (kd)

Ulrika Carlsson i Skövde (c)

Cecilia Widegren (m)

Christer Winbäck (fp)

Lars Elinderson (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)