Motorsport och motorhobby

Motion 2015/16:2060 av Josef Fransson (SD)

av Josef Fransson (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att värna motorsporten och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om trafiksäkerhet kopplat till motorutövande och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om teknikutveckling, entreprenörskap och kompetensutveckling kopplat till motorhobby och tillkännager detta för regeringen.
  4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om veteranfordonshobby och tillkännager detta för regeringen.
  5. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om motorhobby för ungdomar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Värdet av motorsport och motorhobby är stort men många gånger motarbetas utövarna från andra intressen i samhället. Därför anser jag att det finns stor anledning att lyfta fram och visa på alla de goda sidor och den samhällsnytta som den för med sig. Motorintresse är en gemenskap som delas av gamla såväl som unga och män såväl som kvinnor av olika bakgrund. Få verksamheter kan visa upp en sådan mångfald och gemenskap som hos motorentusiasterna. Det är en arena där människor från olika generationer kan mötas och där många unga får en tydlig koppling till vuxenvärlden.

Motorsport och motorhobby ger ett stort utbyte till de aktiva. Det är för många en livsstil som tar upp det mesta av den lediga tiden och är en del av den egna identiteten. För att ha möjlighet att satsa helhjärtat på motorsporten så krävs mycket även i det övriga livet, såsom att man sköter om både sig själv och sin situation i till exempel arbetslivet. Idrott i allmänhet och motorsport i synnerhet hjälper samhällets unga till skötsamhet och en meningsfull fritid.

Motorsport för miljö och utveckling

I all motorsport gäller det att få materialet att prestera till det yttersta. Detta faktum har drivit och driver utvecklingen mot mer effektiva motorer och nya tekniska lösningar. Det finns de som anser att motorsport är en form av miljöbelastande resursslöseri, men det är ett fullständigt bakvänt resonemang, det förhåller sig nämligen exakt tvärt om. Mycket av bilproducenternas kunskaper om t.ex. motorer, däck, fjädring och aerodynamik är hämtade direkt från motorsporten. Det rör sig dock inte bara om prestanda, utan också tekniska lösningar för ökad säkerhet. Som exempel kan nämnas låsningsfria bromsar som förekom på tävlingsbanan långt innan det blev etablerat i de bilar som trafikerar vägarna. Motorintresse i allmänhet och motorsport i synnerhet är därmed ett viktigt komplement till den högteknologiska industrins forskning och utveckling. Regeringen har därför anledning att inta en uttalat positiv attityd gentemot motorsporten med målet att göra den mer tillgänglig för både utövare och åskådare och uppmuntra till fler och säkrare motorbanor. Regeringen bör också göra en översyn kring de miljö- och bullerkrav som hindrar motorbanor och motorsportsverksamhet. Likväl bör terrängkörningslagen reformeras så att det blir enklare att arrangera motortävlingar så som Enduro, utan onödiga byråkratiska hinder.

Ett trafiksäkrare Sverige

Varje år dör hundratals människor i trafiken i Sverige och långt fler skadas. Varje offer är ett för mycket. Många gånger kan förklaringen härledas till att föraren hamnat i eller försatt sig i en situation som denne inte bemästrar. Det kan handla om felbedömningar, brist på respekt av hastigheter eller underlag eller helt enkelt för dålig kunskap och erfarenhet. Ett aktivt motorutövande bidrar till att man blir en bättre förare i trafiken på alla dessa punkter. Om fler människor, under någon period i livet, får möjlighet att lära sig hantera ett motorfordon från grunden så kommer trafiksäkerheten för oss alla att öka. Den som väl känner sig själv och sitt fordon kommer att vara bättre rustad när en oväntad situation uppstår.

Motorentusiasterna – De förbisedda entreprenörerna

Sverige har varit ett mycket framgångsrikt land vad det gäller fordonsindustri och detta har varit en betydande del i svensk välvärd. Utan alla duktiga entusiaster så hade dessa fantastiska industriframgångar knappast varit möjliga. Ska vi även i framtiden vara en ledande nation på utveckling inom fordonsindustrin måste motorsporten hållas levande. Människorna är många som på sin fritid lär sig och utvecklar yrken som kommer samhället till del såsom svetsning, lackering, elektronik, mekanik och mycket, mycket mer. Detta mer eller mindre frikopplat till skattefinansierad utbildning.

Värna veteranfordonshobbyn

Veteranbilshobby är ett av Sveriges största folknöjen och engagerar hundratusentals människor. Vidare finns det människor som håller liv i gamla veteranmotorcyklar och mopeder. Veteranfordonskulturen är en integrerad del av den svenska kulturen och något som måste värnas. Vidare gäller ovan anförda resonemang om generationsbryggor, för samhället kostnadsfri yrkesutbildning och så vidare. Det är därför angeläget att hålla skatter nere på motorhobby t.ex. genom att värna 30-årsregeln, förenkla import av veteranbilar och reservdelar, se till att det finns tillgång på bränslen som fungerar i äldre fordon och så vidare. Det skulle också vara önskvärt med en särskild registreringsform för hobbyfordon som ger billigare vägskatt, men också kan fås så att reg.nr inte kan kopplas till en person och en adress för att förebygga stölder.

Motorintresserad ungdom

Motorintresse är tätt kopplat till teknikintresse och ska Sverige även framgent vara en högteknologisk kunskapsnation är det av yttersta vikt att fånga ungdomars teknikintresse. Motorhobby kan för många vara en viktig ingång till högre studier inom ingenjörsvetenskaperna. För andra ungdomar kan motorhobbyn även vara en ingång till viktiga yrken så som svetsning, lackering, elektronik, mekanik och så vidare, inte minst för ungdomar som inte kan eller vill söka sig till högre utbildning. Att ungdomar har en meningsfull fritidssysselsättning kan också hålla ungdomar på en sund väg i livet. Jag menar därför att motorintresset bland ungdomar måste värnas redan från väldigt unga år. Idag är det väldigt dyrt att ta körkort och regeringen bör med anledning av detta göra en bred genomlysning hur man kan minska dessa kostnader. Möjligheten att läsa trafikteori redan i skolan bör uppmuntras. Även möjligheterna till att registrera nya a-traktorer bör ses över och förenklas då detta är ett stort intresse för många ungdomar. En ambition att fler ungdomar ska kunna prova på och utöva motorsport är också önskvärd.

 

Josef Fransson (SD)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad: 2015-10-06 Hänvisad: 2015-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (5)