Motorcykel

Motion 2013/14:T511 av Anders Ygeman m.fl. (S)

av Anders Ygeman m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om förarprov för motorcykel när det gäller effektklasser.

 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om mäns och kvinnors villkor i fråga om förarutbildning och förarprov för motorcykel.

 3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av att minska obehöriga motorcykelförare.

 4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att trafikmiljön måste utformas med motorcyklister i åtanke.

 5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om motorcykelsäkra räcken i ytterkurvor.

 6. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om låsningsfria bromsar på motorcyklar.

 7. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om förbättrat vägunderhåll.

 8. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om noggrannare kvalitetskontroll av asfalt.

 9. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om särskild skyltning för motorcyklister.

 10. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om motorcykeln i transportplaneringen.

 11. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en minskad klimat- och miljöpåverkan från motorcyklar.

Motivering

Motorcykeln är en viktig del i många människors liv. Den används både i vardagen för pendling och framför allt för körning på fritiden. För många innebär motorcykelåkning livskvalitet, glädje och passion.

Vi ser positivt på motorcykelns roll i samhället men ser samtidigt klara möjligheter för att förbättra säkerheten för motorcyklister på svenska vägar. Vi ser även med intresse på ny teknik som kan minska miljöpåverkan från motorcyklar.

1. Körkortsutbildning

Allt fler som omkommer i motorcykelolyckor saknar körkort. År 2012 saknade hela 35 procent av de omkomna körkort. Vi ser det därför som angeläget att fler tar motorcykelkörkort. Det är även viktigt att i övrig trafikutbildning belysa de stora riskerna med att köra motorcykel utan körkort.

Det finns ett hål i regelverket när det gäller motorcyklar som kan åtgärdas.

Om man vill köra upp för körkort behörighet A måste man ha en effekt på minst 40 kilowatt på sin motorcykel. För att köra upp i behörighet A2 får inte effekten överstiga 35 kilowatt. Det är flera motorcyklar som finns i spannet 35 till 40 kilowatt.

Det rimliga är att efter A2 35 kilowatt så blir det A-klass, tung mc. Man kan också höja för A2 till 39 kilowatt. Annars är det en stor mängd motorcyklar som inte tillhör nån klass på grund av glappet på 5 kilowatt i effekt.

I dag underkänns en större mängd kvinnor än män i körprovet. Kvinnor och män måste kunna ta motorcykelkörkort på lika villkor. Manöverprovet i Trafikverkets förarprov gynnar i dag längre personer med större muskelstyrka. Förarprovet bör därför ändras så att män och kvinnor kan ta motorcykelkörkort på lika villkor.

2. Motorcyklar och nollvisionen

I Sverige arbetar vi sedan 1997 utifrån nollvisonen om att ingen ska dödas eller skadas för livet i trafiken. År 2012 omkom 296 personer i trafiken varav 32 var motorcyklister. Vi ser flera möjliga insatser för att höja motorcyklisternas säkerhet.

De mötesfria vägarna har inneburit stora trafiksäkerhetsfördelar i Sverige. Samtidigt känner många motorcyklister en oro över mitträckena. Vi anser att hela trafikmiljön bör utformas även med motorcyklister i åtanke. En enkel men effektiv åtgärd är att särskilt se över trafikmiljön i ytterkurvor där motorcyklister är särskilt utsatta. Vi ser gärna att de försök med motorcykelsäkra räcken i ytterkurvor kommer upp på fler populära motorcykelvägar i Sverige.

När det gäller den tekniska utvecklingen så är det positivt att allt fler motorcyklar får låsningsfria bromsar. Enligt Trafikverket skulle 13 liv sparas och 160 allvarliga olyckor kunna undvikas varje år om alla motorcyklar hade låsningsfria bromsar.

För att skynda på utvecklingen borde försäkringsbolagen erbjuda lägre premier till motorcyklar med låsningsfria bromsar. Från 2016 blir det obligatoriskt med låsningsfria bromsar på alla nya motorcyklar i EU. Trafiksäkerhetsfördelarna kommer att bli betydande.

Förbättrat vägunderhåll

Mycket tyder på att de svenska vägarna är i sämre skick än på länge. Grus på asfalten, spår, tjälskador, oljefläckar, dåliga lagningar och andra skador innebär stora risker för motorcyklister.

Även asfalt som kan bli hal vid varma temperaturer innebär stora risker för motorcyklister. Det är orimligt att entreprenörerna inspekterar det egna arbetet. Här anser vi att det krävs noggrannare kvalitetskontroll av den asfalt som används i Sverige för att undvika fler tragiska olyckor på grund av hal asfalt vid varma temperaturer.

Även om det finns tydliga regler för hur entreprenörer ska följa drift och underhåll av vägarna följs inte alltid dessa. Bristande skyltning vid vägskador och vägarbeten kan innebära stora risker för motorcyklar. I andra länder i Europa finns särskild skyltning för motorcyklister. Detta kan vara värt att prova även i Sverige.

I förslaget till ny nationell plan så föreslås nedskärningar i vägunderhållet på 2 miljarder. Vi vänder oss emot den utvecklingen då försämrat vägunderhåll leder till ökad olycksrisk för motorcyklister.

Motorcykeln i transportplaneringen

Av både trafiksäkerhets- och framkomlighetsskäl finns det anledning att se över motorcykelns roll i transportplaneringen. Ofta saknas särskilda parkeringar till motorcyklar. Med allt större trängsel i storstäderna har även motorcykeln en potential som pendlingsfordon.

3. Minskad klimat- och miljöpåverkan

I många fall kan motorcykeln vara ett bränslesnålt och mindre utrymmeskrävande pendlarfordon än personbilen. Det finns därför anledning att ta med motorcyklar i all form av transportplanering.

Vi ser även positivt på att det nu dyker upp elmotorcyklar på marknaden. En tyst, avgasfri men samtidigt accelerationsnabb motorcykel kan bidra till att minska klimat- och miljöpåverkan samtidigt som nya grupper kan attraheras av motorcykeln. Som pendlarfordon i storstadsregioner kan en eldriven motorcykel vara närmast idealisk.

Precis som för personbilstrafiken och lastbilstrafiken är det viktigt med hastighetsefterlevnad även bland motorcyklister. Det gynnar trafiksäkerhet och miljö samtidigt som föraren får en lägre bränslekostand.

Stockholm den 24 september 2013

Anders Ygeman (S)

Monica Green (S)

Lars Johansson (S)

Lars Mejern Larsson (S)

Leif Pettersson (S)

Suzanne Svensson (S)

Roza Güclü Hedin (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (11)