Motioner i Andra Kammaren, 2V:o 56

Motion 1897:56 Andra kammaren

Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, 2V:o 56.

3

N:o 56.

Af herr G. J. Hammarström, om nedsättning af tullen å kaffe.

Då för närvarande inom vårt land på handelspolitikens område den
grundsatsen gör sig gällande, att alla inom landet befintliga näringar, likasom
näringar eller affärsföretag, hvilka möjligen kunna upparbetas, böra
skyddas genom tullar, och detta system varit tillämpadt så länge, att derigenom
statskassan kommit i en efter våra förhållanden lysande ställning, så
anser undertecknad, att tiden är inne för Riksdagen att taga i öfvervägande
lämpligheten och nödvändigheten af att borttaga alla s. k. finanstullar, åtminstone
sådana finanstullar, som ej ens indirekt stå tillsammans med någon
svensk tillverkning eller näring.

En vara, som är belagd med ganska hög importtull, ehuru den icke
inom vårt land kan frambringas, är artikeln kaffe. Ehuru kaffe strängt
taget icke kan kallas en nödvändighetsvara och i samma mening icke heller
hör till de oundgängliga lifsförnödenheterna, så är det å andra sidan lika
sant, att denna varas förbrukning så allmänt ingått i vårt folks lefnadsvanor,
att den på grund deraf blifvit oumbärlig. Tager man derjemte i betraktande
kaffets betydelse såsom ersättning för andra drycker, hvilka användas såsom
njutnings- och förplägningsmedel eller såsom stimulerande medel, så torde
icke många vilja förneka, att kaffe är en nyttig vara.

Den tiden torde väl nu vara förbi, då man ansåg, att kaffe borde så
mycket som möjligt fördyras för att derigenom förekomma bruket af detsamma.

Förutom de motiv, som ofvan anförts, må i detta sammanhang erinras
om det, som påpekats i en inom Andra Kammaren under förra årets riksdag
af herr Nils Jönsson i Gamraalstorp i samma ärende väckt motion, nemligen:
»Genom den prisnedsättning å kaffe, som ett borttagande eller minskande åt
kaffetullen skulle medföra, skulle desslikes den fördelen vinnas, att förbrukning
af helt visst icke sällan för helsan vida skadligare surrogat skulle aftaga».

4

Motioner i Andra Kammaren, N:o 57.

Ofvannämnda motion blef af Riksdagen afslagen, men det oaktadt torde
väl skäl förefinnas, som kunna utgöra giltig anledning att redan vid denna
riksdag åter föra frågan på tal, nemligen, såsom ofvan anförts, de stora
inkomster utöfver hvad som beräknats, hvilka genom indirekta skatter tillförts
statskassan.

Jag skulle helst velat föreslå hela kaffetullens borttagande, men som
jag icke tror att Riksdagen dertill skulle finnas benägen, skall jag endast
tillåta mig att föreslå en efter mitt förmenande lämplig nedsättning deraf.
Jag hemställer derför vördsamt,

att Riksdagen behagade besluta, att kaffetullen från och
med den 1 januari 1898 nedsåttes till fem öre pr kilogram.

Om remiss till bevillningsutskottet anhålles vördsamt.

Stockholm den 28 januari 1897.

C. J. Hammarström.

N:o 57.

Af herr H. Holmlin, angående förhöjning af lönen åt Riksdagens
justitieombudsman m. m.

Regeringsformen af 1809 bildar en vigtig vändpunkt i svenska folkets
politiska lif och har ända till närvarande tid visat sin förmåga att i hufvudsak
främja en sund och kraftig utveckling. En särskild nyhet för vårt
politiska lif var införandet af justitieombudsmannabefattningen. Denna nya
tanke framstäldes af den man, som först af alla gaf uppslag till 1809 års