Momsregler för second hand-butiker

Motion 2014/15:301 av Cecilia Widegren (M)

av Cecilia Widegren (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över momsreglerna för second hand-butiker.

Motivering

Ideella second hand-butiker som bedriver olika former av social och humanitär verksamhet fyller flera viktiga funktioner i vårt samhälle. Verksamheten baseras på att gåvor från allmänheten skänks till organisationen. Dessa gåvor går sedan direkt eller indirekt till social och humanitär välgörenhet. Gåvor i form av kläder, skor, sjukvårdsmaterial etc. sänds direkt som bistånd till mindre bemedlade delar av vår värld. Andra gåvor som möbler, husgeråd och kläder destineras till försäljning i många second hand-butiker runt om i landet, vars överskott går till välgörande ändamål, både i Sverige och utomlands. Många människor i Sverige sätter värde på skänkandet av gamla kläder och möbler som ett sätt att göra en enskild insats för att indirekt hjälpa andra människor. Dessutom bidrar second hand-verksamheten till återanvändning av diverse saker, en viktig aspekt i en tid när vi alltmer tär på jordens resurser.

Skatteverket har nyligen redovisat sina ställningstaganden gällande second hand-försäljning som bedrivs av ideella föreningar. Enligt Skatteverket är en allmännyttig ideell förening som säljer second hand-varor i sådan omfattning att de är skattskyldiga till inkomskatt och skattskyldiga till mervärdesskatt för sin försäljning. Beskattningsunderlaget för mervärdesskatt är ersättningen, dvs hela försäljningspriset för varorna minskat med mervärdesskatt. Då kan hela verksamhetens överskott gå till välgörande ändamål istället för att staten drar av en fjärdedel i moms. Ideella second hand-butiker bör vara momsbefriade. Men denna ideella verksamhet hotas nu att momsbeläggas enligt direktiv från Europeiska unionen. Detta skulle medföra kraftigt ökad administration och arbetsbelastning, minskade intäkter och följaktligen minskad social och humanitär verksamhet. Det skulle vi alla förlora på.

Det är orimligt att samma varor som det redan betalats moms för vid första inköpstillfället innan de skänks till en second hand-butik ska momsbeläggas igen. Dubbelbeskattning står i strid med EU:s egna regler på området. Kommissionen uppmanar dessutom medlemsländerna att själva bedöma vad som är rimligt i dessa fall. Dessutom är det så att den ideella second hand-handeln sker med varor som människor har skänkt, och då finns inga kostnader att dra av.

EU-regler som berör beskattning understryker att vissa verksamheter ska undantas skatteplikt med hänsyn till allmänintresset, t.ex. varor som är nära kopplade till socialt bistånd, förutsatt att det inte medför snedvridring av konkurrensen. Det finns inga kommersiella företag som i privat vinstsyfte säljer begagnade varor som skänkts från allmänheten. Alltså finns ingen motsvarighet till ideella verksamheters försäljning av skänkta begagnade varor, och således existerar inte heller någon form av konkurrenssnedvridning på detta område, vilket EU hävdar.

Dessa principer används i andra EU-länder som Storbritannien, Italien, Frankrike, Portugal och Finland. Där momsbeläggs inte ideella verksamheter som säljer skänkta varor. Därför bör man inte införa den momssats om 6 procent på humanitära organisationers försäljning av skänkta varor som Finansdepartementets utredare tidigare föreslagit.

Gåvor för allmännyttig verksamhet har sedan länge varit skattebefriade. Momsbeskattning för de ideella organisationer som genom försäljning av skänkta varor bidrar med socialt och humanitärt bistånd skulle vara djupt orättvist. Om en momsbeläggning ändå införs enligt direktiv från EU, bör regeringen se över möjligheter att hitta lösningar för att se till att sektorn kan fortsätta sin verksamhet och bidra till ideell verksamhet. Regeringen bör se över möjligheten att försäljningen i ideella second hand-butiker förblir momsbefriad.

.

Cecilia Widegren (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-05 Granskad: 2014-11-05 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)