Omfattande planerat tekniskt arbete

Under måndagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs olika testsändningar från kammaren. Det kommer även att publiceras sändningar i webb-tv-arkivet. Delar av det som visas i webbplatsens kalender för måndag 23 maj är testinformation. Arbetet är ett led i att modernisera tekniken för webb-tv på riksdagen.se. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Momsen på galleriverksamhet

Motion 1993/94:Sk625 av Karin Falkmer (m)

av Karin Falkmer (m)
Gallerimomsen är djupt orättvis och motverkar sina
syften. Ideella föreningar kan förmedla konst utan att
mervärdesskatt utgår på provisionen.
Mervärdesbeskattning med 25 procent av galleriernas
provision får den orimliga konsekvensen att en tavla som
säljs genom ett galleri blir avsevärt dyrare än om samma
tavla säljs via en konstförening som ställer ut i exempelvis
Folkets Hus.
Dagens regler med momsuttag för gallerier men inte för
ideella organisationer innebär att konstmarknaden
snedvrids. Den allvarligaste konsekvensen med denna
moms är att många gallerier kommer att gå under på grund
av en orättvis konkurrenssituation.
Denna diskriminering av gallerierna kommer att föda en
grå konstmarknad som ingen är betjänt av -- vare sig
konstnären, galleristen, den konstintresserade allmänheten
eller staten. Den inkomst som i realiteten kommer att
hamna i statens kassakista torde bli utomordentligt
blygsam.
För de flesta konstnärer är det galleristen som ger den
draghjälp som behövs för att bli känd och erkänd. Utan
gallerier blir konstnärens villkor och möjligheter kraftigt
försämrade. Särskilt de unga, nya, ännu ej etablerade
konstnärerna blir gallerimomsens förlorare.
Inte bara konstnärernas och galleriernas existens hotas
utan även i hög grad kvaliteten på det konstutbud som
erbjuds allmänheten. Galleristens konstkunnande och blick
för det konstnärliga värdet borgar för att den konst som
ställs ut är av god kvalitet. Gallerierna utför en viktig
kulturgärning som har väsentlig betydelse för konstnärerna
och för möjligheterna för den konstintresserade
allmänheten att njuta av god konst.
Mervärdesskatten på galleriernas förmedling av konst
riskerar att minska möjligheterna för den konstintresserade
allmänheten att se god konst samtidigt som snedvridningen
av marknaden försämrar villkoren både för galleristen och
för konstnärerna.
Jag stöder ambitionen att skapa en i skattehänseende
likvärdig behandling av olika verksamheter. Beträffande
den s.k. gallerimomsen får denna effekter som icke är
önskvärda. Argumenten framfördes redan vid skattens
införande, dock utan resultat.
Skatteregler som uppenbart har snedvridande effekter
för konkurrensen måste ändras. Regeringen bör med det
snaraste vidta åtgärder när de gäller gallerimomsen så att
rättvis konkurrens kan råda på konstmarknaden.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om behovet av förändringar så att
rättvis konkurrens kan råda på konstmarknaden.

Stockholm den 21 januari 1994

Karin Falkmer (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 1994-01-25 Bordläggning: 1994-02-08 Hänvisning: 1994-02-09

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)