Moms på skidliftar

Motion 2004/05:Sk282 av Anders Sjölund och Jan-Evert Rådhström (m)

av Anders Sjölund och Jan-Evert Rådhström (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att utförsåkning på skidor momsskattemässigt skall behandlas på samma sätt som annan idrottsverksamhet.

Motivering

Motionsutövning i allmänhet är utmärkt för folkhälsan och för individens välmående. Momsskattenivån för detta är satt till sex procent, med ett undantag, utförsåkning. Förutsättningen för utförsåkning får ändå sägas vara att vi transporteras upp i skidbacken med hjälp av skidlift. Skattemässigt betraktas detta som personbefordran och inte som idrottsutövning. En ologisk och obegriplig skillnad. Utförsåkning skall ses som personbefordran och tennis som idrottsutövning.

Tidigare följde momsnivån på transport med skidliftar övrig personbefordran. När momsen på personbefordran vid årsskiftet 2000/01 sänktes till sex procent lämnades emellertid skidliftarna kvar som en egen unik skattekategori med tolv procents moms. Regeringen har tillsatt en utredning som ska se över gränsdragningarna för de olika momsnivåerna. Utredaren skall emellertid redovisa sina slutsatser först senast den 1 februari 2005, vilket, om man skall vänta på utredningen, innebär att "misstaget" vad gäller skidskatten inte kan rättas till förrän tidigast till vintersäsongen 2006. Vi anser att det måste vara möjligt att besluta att utförsåkning momsskattemässigt skall behandlas på samma sätt som annan idrottsverksamhet utan att avvakta utredningen.

Skidturismen är av stor, och växande, betydelse för den svenska fjällvärlden. Här finns en näring som har goda utvecklingsmöjligheter i ett vidsträckt glesbygdsområde som annars kämpar mot utflyttning och befolkningsminskning. En sådan näring bör staten därför inte motarbeta med att ologiskt kategorisera just utförsåkning med tillhörande liftåkande som personbefordran.

Vinterturismen i vårt land har en stor potential som rätt utnyttjad kan bidra till att stärka sysselsättningen i områden med annars svag sysselsättning. Här har naturligtvis priset på liftkort en betydelse för efterfrågan. I Sverige omsätts cirka 900 miljoner kronor i liftkortsinköp. Med nuvarande moms tar staten in 108 miljoner i momsintäkt. Med den lägre idrottsmomsen skulle statens intäkt minska med drygt 50 miljoner med samma omsättning. Med en sänkning av liftkortspriserna förefaller det högst troligt att antalet besökare i fjällen ökar med minst det bortfall som teoretiskt uppstår.

En harmonisering av idrottsmomsen som också inkluderar utförsåkning bidrar inte bara till bättre folkhälsa utan stärker också förutsättningarna för en ökad turism i de områden som kanske behöver den bäst.

Stockholm den 29 september 2004

Anders Sjölund (m)

Jan-Evert Rådhström (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 2004-10-05 Hänvisning: 2004-10-14 Bordläggning: 2004-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)