Moms på ideellt arbete

Motion 2004/05:Sk207 av Sofia Larsen (c)

av Sofia Larsen (c)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att ideella föreningar skall undantas momsbeläggning.

Motivering

Sverige behöver ett starkt föreningsliv med många eldsjälar. Under senare tid har det dock spridit sig en oro i Folkrörelse-Sverige. Oron bottnar i att det finns en risk att ideella föreningar skall momsbeläggas. Regeringen har valt att lägga locket på och vill inte kommentera om den kommer att stötta folkrörelsen framöver eller ej.

Enligt en utredning från 2002, "Mervärdesskatt i EG-rättsligt perspektiv" (SOU 2002:74), föreslås nämligen momsbeläggning av ideella föreningar för den näringsverksamhet de bedriver. Utredaren hade i uppdrag att komma med förslag som undanröjer skillnaderna mellan den svenska mervärdesskattelagstiftningen och EG:s sjätte mervärdesskattedirektiv.

Idag har ideella föreningar i Sverige, i likhet med flera andra EU-länder, ett generellt undantag från mervärdesskatt. Enligt det förslag som presenteras av utredningen skall föreningar som omsätter mer än 90 000 kronor bli momspliktiga. Andra länder har valt att höja den summan. T ex har Storbritannien satt en nivå som motsvarar 700 000 kronor. Det innebär att de flesta mindre och medelstora föreningarna undantas. Danmark och Finland har valt en annan linje, nämligen att låta ideellt arbeta vara skattefritt även framöver.

Om utredningens förslag genomförs hotas verksamheten i många idrottsföreningar, studieförbund, trossamfund och hjälporganisationer. Studieförbunden skulle tvingas höja deltagaravgiften med över 20 procent om en fjärdedel skulle skickas direkt till statskassan. Detta skulle givetvis drabba de resurssvagaste grupperna hårdast.

Förra året genomförde Riksidrottsförbundet en undersökning bland ledare av ideella föreningar om deras syn på situationen. En tydlig signal var att man redan nu menar att det är för mycket administrativa uppgifter som riskerar att medföra att allt fler väljer bort ett föreningsledaruppdrag. En situation som inte kommer att bli bättre med ytterligare pålagor från staten.

Folkrörelserna behövs. Vi ska ge dem möjligheter att driva sin verksamhet, inte bygga upp nya hinder.

Stockholm den 20 september 2004

Sofia Larsen (c)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 2004-10-05 Hänvisning: 2004-10-14 Bordläggning: 2004-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)